Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Slobodanka Gašić Pavišić

Slobodanka Gašić Pavišić završila je gimnaziju u Кruševcu (Srbija), a kasnije diplomirala na Odjeljenju za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa ocjenom 9,5.

Stepen magistra pedagogije stekla je na istom fakultetu, odbranivši magistarski rad ,,Кarakteristike slobodnih asocijacija reči kod naše dece na uzrastu od 5 do 7 godina i njihove pedagoške implikacije". Stepen doktora pedagoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, disertacijom ,,Кažnjavanje kao faktor socijalnog ponašnja dece u dečjem vrtiću". U zvanje naučnog savjetnika izabrana je 2006. godine u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Nastavno zvanje redovnog profesora za oblast pedagogije stekla je 2006. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu birana je 2016. godine u zvanje redovnog profesora za oblast društveno-humanističkih nauka. 2018.godine izabrana je za dopisnog člana Srpske akademije obrazovanja. Bila je na studijskim boravcima u Velikoj Britaniji (2 mjeseca), Z.Njemačkoj (1 mjesec) i Danskoj (1 mjesec), u  Japanu ( 3 mjeseca). Govori engleski i njemački jezik i služi se literaturom na ruskom jeziku.

Od 1972. do 2000. godine bila je zaposlena kao naučni istraživač na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Od 2000. do 2010. godine  radila  je kao profesor Pedagogije sa didaktikom i Porodične pedagogije na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Od 2006. do 2010. je bila direktor Instituta za pedagoška istraživanja, a 2013. godine je kao naučni savjetnik penzionisana. Honorarni je profesor na višim školama za obrazovanje vaspitača (predmeti:Metodika razvoja govora, Predškolska pedagogija, Metodika upoznavanja okoline), na Geografskom fakultetu i Akademiji lijepih umjetnosti u Beogradu (predmet:Pedagogija), na magistarskim studijama na Pedagoškom fakultetu u Jagodini (Građansko vaspitanje), na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici (Inkluzivni vaspitno-obrazovni rad). Predavala je Pedagogiju sporta  na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu. Mentor je pri izradi magistarskih i doktorskih radova (Defektološki fakultet, Centar za multidisciplinarne studije) i član u komisijama za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija i magistarskih teza.

Rukovođenje naučnim projektima (najvažniji):

Nacionalni koordinator za Srbiju projekta Međunarodno istraživanje trendova u postignuću učenika iz matematike i prirodnih nauka TIMSS 2007 i TIMSS 2011;

Evaluacija verske nastave u beogradskim školama;

Predstave mladih o starima i starenju;

potprojekat  Dostupnost, pravednost i participativnost u vaspitanju i obrazovanju (IPI)

Tokom cjelokupnog radnog vijeka u kontinuitetu je angažovana u Institutu za pedagoška istraživanja kao istraživač na naučnim projektima finansiranim od strane Ministarstva nauke. U okviru ovih projekata je rukovodila realizacijom većeg broja tema, iz oblasti opšte i predškolske pedagogije i psiholingvistike. Učestvovala je kao istraživač i ekspert na projektima drugih ustanova i organizacija: Psiho-socijalna rehabilitacija u školskom kontekstu; Teorijsko-metodološke osnove savremenog osnovnoškolskog udžbenika; Osobe sa invalididetom: monitoring i evaluacija odobrenih i odbijenih projekata; Nasilje nad decom , i dr. Rukovodila je većim brojem akcionih projekata, pored ostalih: Dobrovoljni rad mladih na pružanju pomoći deci sa obrazovnim problemima, Summer course of Serbian language for Romany children and preparing them for school, Integracija dece iz marginalizovanih i socijalno isključenih grupa u školsku sredinu. 

Ostalo angažovanje:

Odgovorni urednik časopisa Nastava i vaspitanje (1993- 2005)

Glavni urednik časopisa Gerontologija (2015-2018)

Član redakcije Zbornika Institituta za pedagoška istraživanja

Urednik  i recenzent monografija i zbornika iz oblasti pedagogije

Član Upravnog odbora Pedagoškog društva Srbije (1992-2005)

Predsjednik i član programskih i organizacionih odbora većeg broja nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova održanih u Srbiji

Učešće sa uvodnim referatima i saopštenjima na brojnim naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu

Članstvo u komisijama pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nacionalnog prosvjetnog savjeta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Autor i realizator više akreditovanih seminara za stručno usavršavanje nastavnika i vaspitača i socijalnih radnika (Kako rešavati probleme sa disciplinom i upravljati razredom, Prevencija agresije i nasilja na ranom uzrastu, Razvijanje socijalnih veština u školi, Podsticanje prosocijalnog i prevencija agresivnog ponašanja mladih)) i dr.  

Monografije:

Gašić-Pavišić, S.(1981): Slobodne asocijacije reči kod dece, Beograd: Prosveta.
Gašić-Pavišić, S. (1984): Asocijativne norme za predškolski uzrast,Beograd: Prosveta.
Gašić-Pavišić, S. (1988): Kažnjavanje i dete, Beograd: Prosveta.
Gašić-Pavišić,S. (2005): Modeli razredne discipline, Beograd:Institut za pedagoška istraživanja .

Poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima (30) – izbor radova:

- Gašić-Pavišić, S.(1991): Disciplina, nagrađivanje i kažnjavanje , u zborniku : Učitelj u praksi, (142-158). Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.
- Gašić-Pavišić, S. i S.Joksimović (1997): Psycho-social support: The Belgrade experience, in: Children in the times of social crisis (125-135). Belgrade:Institute for Educational research, UNESCO,UNDP.
- Gašić-Pavišić, S.(1998): Nasilje nad decom u školi, u: M.Milosavljević (ur.): Nasilje nad decom (159-186). Beograd: Fakultet političkih nauka.
- Gašić-Pavišić, S.(2001): Jezik udžbenika, u : B.Trebješanin i D.Lazarević ( prir.): Savremeni osnovnoškolski udžbenik- teorijsko–metodološke osnove (157-170). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Gašić-Pavišić,S.(2004): Nasilje u školi i mogućnosti prevencije,u: Krnjajić, S.( prir.), Socijalno ponašanje učenika (193-222). Beograd:Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić, S. (2005): Negative effects of NATO bombing on the mental health of children in Serbia, in Donelly, J. et al.: Developing strategies to deal with trauma in children – A means of ensuring conflict prevention, security and social stability. Case study: 12-15-year-Olds in Serbia (53-58), IOS Press Books online, NATO Security through Science Series.
- Maksić, S., S. Gašić-Pavišić (2007): Društvene promene i promene u obrazovnom sistemu Srbije (1991-2006), u: Gašić-Pavišić S., S. Maksić (prir.): Na putu ka društvu znanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Joksimović, S., S. Gašić-Pavišić (2007): Podsticanje prosocijalne orijentacije mladih u porodici i školi, u Polovina, N. i B. Bogunović (Prir.): Saradnja škole i porodice (174-190). Beograd. Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić Slobodanka (2008): Siromaštvo,dečji razvoj i škola, u: S. Gašić-Pavišić i S. Joksimović (ur): Obrazovanje i siromaštvo u zemljama u tranziciji, (11 - 24). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić Slobodanka (2011): Kvalitet verske nastave u školama u Beogradu, u: S.Gašić-Pavišić i S. Ševkušić (ur.), Verska nastava u beogradskim školama (67-78). Beograd: Pedagoško-katihetski institut PBF i Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić Slobodanka (2011): TIMSS 2007 u Srbiji: objašnjenje postignuća učenika i preporuke za poboljšanje nastave i učenja , u : S.Gašić-Pavišić i D.Stanković (ur.), TIMSS 2007 u Srbiji (307 -3..).Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić Slobodanka, Stanković Dejan, Malinić Dušica (2011): TIMSS 2007 u Srbiji: opis istraživanja i glavni rezultati, u : S.Gašić-Pavišić i D.Stanković (ur.), TIMSS 2007 u Srbiji (11-37). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić Slobodanka (2011) : Leksikografska oblast Pedagogija u : Grupa autora ( gl. ur. V.Kresić): Leksikon SOVA Beograd: Mladinska knjiga.
- Gasic-Pavisic Slobodanka and Vesna Kartal (2012). Serbia, in: TIMSS 2011 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 2 (785- 800). Edited by Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A., Centurino, V.A.S., & Castle, C.E. (2012). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College
- Gašić Pavišić Slobodanka (2012).Standardi i ishodi nastave prirodnih nauka u osnovnoj školi u Srbiji sagledni u TIMSS kontekstualnom okviru, Naučni skup ” Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi”, (uvodni referat po pozivu) Užice, 9. novembar 2012, str.1-14, Učiteljski fakultet u Užicu.
Radovi u naučnim časopisima– izbor
- Gašić-Pavišić, S.(1985): Nenamerni uticaj eksperimentatora na ishod eksperimenta, Zbornik 18 Instituta za pedagoška istraživanja (179-183), Prosveta, Beograd.
- Gašić-Pavišić, S.(1987): Nastavnikova očekivanja i uspeh učenika, Zbornik ¨ Nastava u suvremenoj školi¨, Zagreb: Institut za pedagogijske znanosti. Gašić-Pavišić, S.(1996):Učitelj i ¨deca koja prave probleme¨, Nastava i vaspitanje, br.4-5 ( 401-416).Beograd: Pedagoško društvo Srbije
- Gašić-Pavišić, S. i S.Nahod (1997): Razlozi za druženje kod predškolske i školske dece, Zbornik 29 Instituta za pedagoška istraživanja, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, str.216-229.
- Gašić-Pavišić, S.(1998): Vaspitanje najmlađih za savremena kretanja u društvu- moral i škola danas, (Uvodni referat na Januarskim susretima učitelja), Učitelj, god. 62, br. 4 ( 5-14), Beograd: Savez učitelja Srbije.
- Gašić-Pavišić, S.(2001): Različita shvatanja pojma socijalizacije, Zbornik 33 Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić, S. i D.Lazarević (2002): Content of the concept of house in preschool chidlren expressed in words and drawings, Zbornik 34 Instituta za pedagoška istraživanja (103-111), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić,S. (2002): Vršnjačko socijalno ponašanje dece sa smetnjama u razvoju, Nastava i vaspitanje, br. 5 (452-470), Beograd: Pedagoško društvo Srbije.
- Gašić-Pavišić, S. (2003): Ponašanje učenika na času koje učiteljima pričinjava najviše teškoća, Nastava i vaspitanje, br. 4 (409-431), Beograd: Pedagoško društvo Srbije.
- Gašić-Pavišić, S. (2004): Mere i programi za prevenciju nasilja u školama, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja , br. 36 (168-187), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Gašić-Pavišić,S. (2005): Pregled istraživačkih nalaza o negativnom delovanju NATO bombardovanja na mentalno zdravlje dece u Srbiji, Nastava i vaspitanje (405-415), br.4-5, Beograd:Pedagoško društvo Srbije.
- Gašić-Pavišić,S., Joksimović, S., Janjetović, D. (2006): General self-esteem and locus of control of young sportsmen, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 38, br. 2, 385-400.
- Gašić-Pavišić,S., D. Janjetović (2007): Povezanost učešća u sportu sa prosocijalnom orijentacijom i agresijom adolescenata: razlike po polu, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 39, br. 2,
- Gašić-Pavišić Slobodanka (2009): Znanja i uverenja budućih učitelja o vršnjačkom nasilju među učenicima - poređenje srpskih i engleskih ispitanika, Inovacije u nastavi (Srbija), Vol. 22, br. 4, str. 311-326.
- Gašić Pavišić Slobodanka i Stanković Dejan (2012). Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 44 (2), 243 - 256.

Skupovi međunarodnog značaja, saopštenja objavljena u izvodu – izbor:

III Jugoslovenski kongres neurologije i psihijatrije razvojnog doba, LJubljana;

III Jugoslovenski psiholoingvistički susreti, Skoplje;

IX Balkanski kongres sportske medicine, Beograd;

IV European Congress of Psychology, Athens;

Razvijanje altruizma kod mladih, Beograd;

4th International Congress on Psysical Education and Sport, Komotini,Greece;

VII European Conference on the Quality of Early Childhood Education, Minhen;

6th Internattional Congress on Physical Eucation and Sport, Komotini( Greece);

19 VIII EECERA Conference, Santiago de Compostela;

European Conference on Quality in Early Education, Lefkosia (Cyprus);

10th Alps Adria Psychology Conference, Lignano Sabbiadoro, Italy.

 

dr Slobodanka Gašić Pavišić
Predmeti
Kontakt podaci