Predavači

Docent
dr Nevenka Pavličić

Nevenka Pavličić rođena je 24. septembra 1964. god. u Podgorici.

1989. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje indsutrijskog psihologa i kliničkog psihologa, a 1998. godine na beogradskom Medicinskom fakultetu postala je specijalista medicinske psihologije. Zvanje magistra psiholoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temu ,,Kros kulturalna validacija sedmodimenzionalnog modela ličnosti.” 2012. godine stiče doktorira na Univerzitetu,,Džemal Bijedić" u Mostaru na temu: ,,Psihološki aspekti validnosti i pouzdanosti sistema za ocjenu performansi i njegova primjena u razvoju ljudskih resursima u Crnoj Gori."

 Njena druga stručna usavršavanja iskazana su kroz sledeće oblasti:

 • Psihološka dijagnostika:
 • Sveobuhvatni sistem interpretacije Rorschach testa Johna Exnera (edukator dr.sci. Dragana Đurić Jočić - spec.med.psihologije)u Beogradu 1997.godine
 • Edukacija za PAI test/ Sinapsa 2017.godine, Beograd
 • Psihoterapija:
 • Završena edukacija iz REBT Albert Ellis Institut University of the State of New York, primarni kurs - mart 2002.
 • Završena edukacija iz REBT Albert Ellis Institut University of the State of New York, napredni kurs - februar 2003. Psihoterapijska tehnika namijenjena radu sa klijentima. Posebni segment rada je savjetodavni rad u kompanijama kojima je potrebno usavršavanje međuljudskih odnosa, formiranje timova i selekcija menadžerskih kadrova.
 • Završena edukacija iz Analize ljudskih potencijala, Institut fur Kognitives Management, Njemačka i REBT centar Beograd - jun 2004.
 • Edukacija za trenera asertivnosti, maj 2017, Sinergija, Beograd.
 • Edukacija iz kognitivno bihejvioralnog kouča, priznat od ISCP, u toku 2017/2018 god, Beograd.
 • Neurofeed back- primarni kurs, Zagreb, maj 2019.god.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mentalna higijena:
 • Mobing I zaštita od mobinga,osnovni i specijalistički nivo i tehnike asertivnog treninga (Centar za primijenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije), decembar 2007. godine.
 • Psihološki debrifing u radu sa traumatizovanom djecom (Norveška vlada, UNICEF i Stres i trauma centar Izrael), Herceg Novi 1992. godine.                                                                                                                                                                                              Bogato radno iskustvo ostvareno je angažovanjem u sledećim institucijama:
 • Klinički centrar Crne Gore u Podgorici, Klinika za psihijatriju od 1999. godine.
 • Docent na studijskom programu Primijenjena psihologija na predmetima Uvod u kliničku psihologiju  i Psihopatologija, Univerzitet Donja Gorica od 2017.god.
 • Docent na VATEL  International Hospitalitz School na predmetu HR 3 -Lljudski resursi 3, Univerzitet Donja Gorica od 2017. god.
 • Docent na Fakultetu za ekonomiju i biznis u Sarajevu na odsjeku Primijenjena psihologija od 2017. god.
 • Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Igalo, pozicije kliničkog psihologa na odjelima: ambulantno poliklinička služba, odjel kardiologije i rehabilitacije djece i adolescenata od 1989 do 1999. god.
 • Predavač- saradnik na Fakultetu za fizikalnu medicinu Igalo, na predmetu Zdravstvena psihologija za 2013-2015 god.
 • Predavač- saradnik na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija Menadžmenta u građevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II od 2013. god.
 • Predavač- saradnik na Medicinskom fakultetu, odsjek Primijenjena fizioterapija na predmetu Zdravstvena psihologija, Univerzitet Crne Gore od 2015. god.
 • Konsultantska agencija IBW Strategy – Novi Sad – konsultant  za ljudske resurse (2013-2015)

 

Poslovi selekcije kadrova:

 

·       Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje selekcija kandidata prilikom upisa na odsjek glume 2000 godine

 • MONET DOO, Podgorica, selekcija kandidata za radna mesta u oblasti telekomunikacija: dipl.pravnika, dipl.ekonomiste. dipl. matematičara i dipl. filologa. 2002 . godina.
 • Ekonomski fakultet,Podgorica, selekcija za asistente pripravnike. 2002.godine
 • Hipotekarna banka,Podgorica & Bar, selekcija za administrativne i menadžerske poslove u bankarstvu. 2003. godina.
 • TELEKOM CRNA GORA, Podgorica, selekcija za poslove telekomunikacija, oblast finansija, sektor za analizu i statistiku, menadžeri prodaje. 2003. god
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove u ugostiteljstvu. februar mart 2003. godine.( 300 kandidata)
 • Hipotekarna banka AD Podgorica , selekcija kadrova za poslove rada sa stanovnistvom i poslovi vezani za rad sa inostranstvom, april 2003
 • DOOMontecco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser , jun 2003
 • Ekonomski Fakultet Univerzitet RCG, Kvalifikacioni ispit za upis na prvu godinu fakulteta ( 329 kandidata) jun _jul 2003 godine
 • Viša poslovna škola Univerzitet RCG , Kvalifikacioni ispit za upis na prvu godinu (120 kandidata) jun _ jul 2003 godine
 • Zavod za zapošljavanje RCG, selekcija kandidata za negovateljice u gerijatriji,oktobar 2003
 • Ekonomski Fakultet , Univerzitet RCG, selekcija kadrova za poziciju stipendista saradnik, oktobar 2003
 • DOOMonteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser , februar 2004
 • Centralna Banka Crne Gore, selekcija kandidata za sektore za bankarstvo i finansijsko poslovanje, sektor medjunarodne saradnje i inokorespondenciju , februar 2004 godine
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser , april 2004
 • Centralna Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju Viši savjetnik administrator mreže, samostalni savjetnik administrator mreže, viši savjetnik za aplikativni softver,viši savjetnik sistem inženjer, jun 2004
 • DOO Montecco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser, komercijalni referent, sekretarica, pomomoćno osoblje , jun 2004
 • DOO Montecco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju komercijalni referent, novembar 2004
 • Centralna Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju interna revizija, novembar 2004
 • DOO Montecco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser , april 2005
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, mart / maj 2005. godine.( 370 kandidata)
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidta za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju konrlora poslovnih banaka, jun 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidta za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju konrlora poslovnih banaka, oktobar 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidta za poziciju informatičar i poziciju konrlora poslovnih banaka, oktobar 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju inokorespodenta u sektoru za ljudske resurse, decembar 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju pripravnik u sektoru za finansijske operacije, april 2006
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, april / maj 2006. godine.( 160 kandidata)
 • Bar-kod, selekcija za poziciju menađera uvoza, jun 2006
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent-marketing , jul 2006
 • Montenegroosigiranje d.o.o., selekcija kandidata za poziciju aministrativni sekretar tehičkog direktora, stručni saradnik za ljudske resurse,operater za unos podataka, saranik u komercijali,jul 2006
 • NLB Montenegro banka, selekcija za poziciju: vođa ekspoziture samostalni komercijalista, blaganik komercijalista, komercijalista u poslovnoj jedinici, septembar 2006
 • Centralna banka Crne Gore, pripravnik u Centru za informatiku, septembar 2006
 • Centralna banka Crne Gore, pripravnik ekonomista u Službi za saradnju sa međunarodnim finansijskim, pripravnik ekonomista u sektoru za kontrolu banaka, pripravnik ekonomista u sektori za upravljanje ljudskjm resursima, decembar 2006
 •  Normal company- Normal tours- Hotel “ Crna Gore”- finansijski director, komercijalni director , menadžer prodaje I PR manager, decembar 2006
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, decembar 2006. godine.
 • Centralna banka Crne Gore, pripravnik ekonomista u Službi za saradnju sa međunarodnim finansijskim, pripravnik ekonomista u sektoru za kontrolu banaka, pripravnik ekonomista u sektori za upravljanje ljudskjm resursima, decembar 2006
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, februar 2007. godine.
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent-marketing , februar 2007
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju komercijalista,mart 2007
 • Normal company- Normal tours- Hotel “ Crna Gore”- komercijalni direktor , menadžer prodaje, april 2007
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju poslovni sekretar, maj 2007
 • Centralna banka Crne Gore, kontrolor ekonomista,pripravnik ekonomista, visi savjetnik pravnik, pripravnik pravnik u Sektoru za kontrolu banaka; pripravnik ekonomista u Sektoru za bankarske I finansijske operacije ; šef odjeljenja za knjigovodstvo – viši savjetnik, šef odjeljenja za računovodstvo – viši savjetnik u Direkciji za računovodstvo I finansije, I visi savjetnik I svjetnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, jun 2007
 • Nex Montenegro berza, izvršni director, jul 2007
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent
 • marketing, jul 2007
 • Policijska akademija RCG- prijemni ispit za upis na akademiju ( 120 kandidata), avgust 2007
 • Policijska akademija RCG- procjena opšteg znanja i kulture za upis na akademiju ( 120 kandidata),septembar 2007
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti is sposobnosti za upis na akademiju ( 53kandidata),septembar 2007
 • Nex Montenegro berza, pravni savjetnik direktora, septembar 2007
 • Ekonomski fakultet, izbor za saradnika u nastavi, septembar 2007
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent marketing, komercijalistu septembar,2007
 • Ekonomski fakultet, izbor za saradnika u nastavi, septembar 2007
 • Sistem Elekto-Popović, izbor za komercijalistu i poslovnog sekretara, oktobar 2007
 • Zavod za zapošljavanje RCG, izbor za poziciju gerontodomaćice-ina i organizatora rada gerontodomaćice –ina, oktobar 2007
 • Montecco inc, izbor za komercijalistu za sjever i jug RCG, novembar 2007
 • Montecco inc, izbor za komercijalistu, decembar 2007
 • Centralna banka Crne Gore, kontrolor ekonomista,pripravnik ekonomista, visi savjetnik pravnik, pripravnik pravnik u Sektoru za kontrolu banaka; pripravnik ekonomista u Sektoru za bankarske I finansijske operacije ; šef odjeljenja za knjigovodstvo – viši savjetnik, šef odjeljenja za računovodstvo – viši savjetnik u Direkciji za računovodstvo I finansije, I visi savjetnik I svjetnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, decembar 2007
 • Normal company- Normal tours- Hotel “ Ljubović”- izvršni direktor, menadžer prodaje,recepcioner, domaćica hotela, pripravnik ekonomista januar 2008
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, januar 2008. godine.
 • PROMONTE GSM -TELENOR-pozicija direktora prodaje- februar 2008
 • Normal company- Normal tours- Hotel “ Podgorica”- ekonomisti u sektoru knjigovodstvo i računovodstvo januar 2008
 • Centrana Banka Crne Gore- referenti u Sektoru za obezbjeđenje banke, april 2008
 • Montecco inc, izbor za kredit kontrolu, asistent u marketingu, menađeri prodaje, maj 2008
 • Centrana Banka Crne Gore- Viši kontrolor - Interna revizija, pripravnik u Sektoru za bankarske i finansijske operacije i Sektoru za kontrolu banaka
 • Centrana Banka Crne Gore- pripravnik- dipl. Pravnik, maj 2008
 • Zavod za zapošljavanje CG, izbor za poziciju gerontodomaćice za opštinu Kolašin, maj 2008
 • Centrana Banka Crne Gore- referenti u Sektoru za obezbjeđenje banke, april 2008 Prevodilac u Direkciji za saradnju sa međunarodnim organizacijama i evropskim integracijama, maj 2008
 • Policijska akademija RCG- procjena opšteg znanja i kulture za upis na akademiju ( 156kandidata),septembar 2008
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti is sposobnosti za upis na akademiju ( 66 kandidata),septembar 2008
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju poslovni sekretar, agent prodaje, oktobar 2008
 • Zavod za zapošljavanje CG, izbor za poziciju gerontodomaćice za opštinu Pljevlja, februar 2009
 • Karate klub Budućnost, izrada psiholoških profila prve karate reprezentacije, februar 2009
 • Bar Kod- selekcija za šefa pravne službe, mart 2009
 • Montecco.inc, sistem administrator baze, april 2009
 • Centralna Banka CG, pripravnik IT , april 2009
 • Centralna Banka CG, šefa protokala , april 2009
 • Centralna Banka CG, pripravnik ekonomista , april 2009
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru marketinga, poziciju poslovni sekretar, agent prodaje, april 2010
 • Policijska akademija Danilovgrad, avgust 2010, IV generacija polaznika akademije (158 kandidata)
 • Metalurško-tehnološki fakultet Univerzitet CG, pozicija sistem administratora, decembar 2010.god
 • UTIP Crna Gora- hotel Crna Gora- pozicija kontrolor hrane, februar 2011
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru marketinga, poziciju poslovni sekretar, brend manager, agent prodaje, april 2011
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti i sposobnosti za upis na akademiju ( 170 kandidata),septembar 2011
 • Ekonomski fakultet-Univerzitet CG-pozicija asistenta za ekonomsku grupu predmeta: ekonomska matematika, finansije i bankarstvo, marketing, septembar 2011.god.
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju agent prodaje, oktobar 2011
 • Ženski rukometni klub Budućnost-procjena ličnosti i sposobnosti igrčica, novembar 2011.god
 • Metalursko-tehnološki fakultet, Univerzitet CG, pozicija šefa računovodstva, decembar 2011.god
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru brend manager, agent prodaje, mart 2012
 • DOO Monteco. inc. , Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru prodaje za poziciju tim lidera , maj 2012
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti i sposobnosti za upis na akademiju ( 117 kandidata),septembar 2012
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju izvršni direktor banke, septembar 2012.god.
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju šef računovodstva banke, oktobar 2012.god.
 • INA CRNA GORA- selekcija za poziciju viši kreditni ferent, mladji komercijalista, viši kreditni referent, viši referent nabavke neugljikovodoničnih roba, oktobar 2012
 • rnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju referent u Retail-u, novembar Kotor, Podgorica, Tivat, 2012.god.
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju operater Call Centra novembar. 2012.god.
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju rukovodilac ekspoziture, referent u Retail.u,referent u službi Back Office-za domaći platni promet , novembar 2012 godine
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju IT service Desk refernt, decembar 2012.godine
 • Crnogorska komercijalna banka – selekcija za poziciju referent za administrativne poslove i razvoj ljudskih resursa , januar 2013 god.
 • Montecco inc. – selekcija za poziciju PR menagera i brend menager, januar 2013.godine
 • CKB-pozicija Referent za administrativne poslove i razvoj ljudskih resursa, januar 2013 god
 • CKB-pozicija Referent u službi za elektronske kanale, Referent za razvoj proizvoda, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent u odjeljenju za odobravanje kredita građanima, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u, februar2013
 • CKB-pozicija Referent za poslove procjene nekretnina, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent za poslove procjene nekretnina, mart2013
 • CKB- pozicija Referent za ino platni promet-pripravnik, mart 2013
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u,mart 2013
 • CKB- pozicija- referent za pravne poslove, april 2013 god
 • CKB- pozicije- -referent za pravne poslove,referent u Retail-ui u-IT ServiceDesk služba, april 2013
 • CKB- pozicije :Lični asistent Glavnog izvršnog direktora,Rukovodilac odjeljenja za arhivu i ekspediciju,Viši pravni zastupnik i referent u Retail-u,april 2013 god.
 • CKB- pozicije:Viši referent u odjeljenju korisničkih servisa,Referent Odjeljenja Back Office za poslovanje sa stanoviništvom, Referent u službi za kartice i elektronsko bankarstvo,IT Service Desk referent i Referent u Retail-u,april 2013
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u, maj 2013
 • CKB- pozicije:Referent Odjeljenja Back Office za poslovanje sa stanoviništvom, Referent u službi Back Office-u za domaći platni promet, jun 2013
 • CKB- pozicija :Glavni interni revizor, jun 2013
 • CKB- pozicija :Referent za finansijsku operative – niži, jul 2013
 • CKB- pozicija :Inženjer informacione bezbjednosti, jul 2013
 • CKB- pozicija :Viši interni IT revizor, avgust 2013 god.
 • CKB- pozicija :Referent za upravljanje tržišnim, operativnim i rizikom zemlje, avgust 2013 god.
 • CKB- pozicija :direktor direkcije za računovodstvo i kontroling, avgust 2013
 • CKB- pozicija :pripravnik u sektoru zamala i srednja preduzeca, avgust 2013
 • CKB- pozicija:Rukovodilac odjeljenja za informacionu bezbjednost, Direktor Direkcije za IT i operacije sa karticama,Rukovodilac odjeljenja za Custody i depozitarne poslove, Direktor direkcije za bankarske operacije, Direktor direkcije  za velika i srednja preduzeca, novembar 2013
 • CKB- pozicija: Rukovodilac odjeljenja sredstava, Lični asistent u kabinetu Glavnog izvršnog direktora-Viši, Direktor korporativnog sekretarijata, PR-a i komunikacija, Inženjer tehničke bezbjednosti, Inženjer tehničke bezbjednosti, Šef službe za centralnu nabavku, Direktor direkcije za praćenje uskladjenosti poslovanja banke sa propisima, novembar 2013
 • CKB- pozicija: IT sistem administrator u Odjeljenju IT operacija, oktobar 2013
 • CKB- pozicija: referent za domaći platni promet, decembar 2013
 • CKB- pozicija: Data base administrator, Šef službe Centralnog trezora, februar 2014
 • CKB- pozicija: Refernt u Retail-u, ekspozitura Nikšić, mart 2014
 • CKB- pozicija: Analitičar u Odjeljenju za kontroling i planiranje-niži, april 2014
 • CKB- pozicija: Refernt u Retail-u, ekspozitura Nikšić, april 2014
 • CKB- pozicija: Šef Službe za operacije sa karticama, Šef Službe za kliring, Referent u Službi za kliring, Šef Službe za POS, ATM i personalizaciju kartica, Referent  za ATM i POS terminale, Referent za personalizaciju kartica, Šef Službe za autorizaciju kartica,april/maj 2014
 • CKB- pozicija: Referent u Odjeljenju za Monitoring, maj 2014
 • CKB- pozicija:Referent u Odjeljenju za marketing i analizu trzista, maj 2014
 • CKB- pozicija:Šef Službe za autorizaciju kartica ,Rukovodilac IT operacija, Šef službe za elektronske kanale, IT mrežni administrator, Administrator baze podataka, april/maj 2014
 • CKB- pozicija: Refernt u Retail-u, ekspozitura Nikšić, april 2014
 • CKB- pozicija: Analitičar u Odjeljenju za kontroling i planiranje-niži, april 2014
 • CKB- pozicija: Refernt u Retail-u, ekspozitura Nikšić, april 2014
 • CKB- pozicija: Šef Službe za operacije sa karticama, Šef Službe za kliring, Referent u Službi za kliring, Šef Službe za POS, ATM i personalizaciju kartica, Referent  za ATM i POS terminale, Referent za personalizaciju kartica, Šef Službe za autorizaciju kartica,april/maj 2014
 • CKB- pozicija: Referent u Odjeljenju za Monitoring, maj 2014
 • CKB- pozicija:Referent u Odjeljenju za marketing i analizu trzista, maj 2014
 • CKB- pozicija:Šef Službe za autorizaciju kartica ,Rukovodilac IT operacija, Šef službe za elektronske kanale, IT mrežni administrator, Administrator  baze podataka, april/maj 2014
 • Uprava  carina Crne Gore, procjena licnosti, sposobnosti i integriteta za pozicije C i B nivoa odgovornosti ,Podgorica maj.2014  god.,
 • CKB- pozicija: Referent u Retail-u, ekspozitura Podgorica, jun 2014
 • CKB- pozicija: Referent u Retail-u, ekspozitura Podgorica, jul 2014
 • CKB- pozicija: Referent za Custody- Back Office u Odjeljenju za Custody i depozitne poslove, avgust 2014
 • CKB- pozicija: Referent za Retail ekspozitura Herceg Novi, Referent u  Odjeljenju za marketing i analizu tržišta, septembar 2014
 • CKB- pozicija: Ekspert za opstu bezbjednost iz oblasti kontrole procesa, proizvoda i usluga banke, septembar 2014
 • Uprava za carine Crne Gore ,  procjena ličnosti, sposobnosti i integriteta za pozicije C  i B nivoa odgovornosti , samostalna savjetnica I , oktobar 2014. god
 • CKB- pozicija: Relerent u Retail-u Filijala Podgorica, septembar 2014
 • CKB- pozicija: Menadžer za mala i srednja preduzeća, oktobar 2014
 • CKB- pozicija: Referent u Retail-u ekspozitura Kotor, oktobar 2014
 • CKB- pozicija: inženjer informacione  bezbjednosti, menadžer  za  velika i srednja preduzeća – pripravnik, novembar 2014
 • CKB- pozicija: Referent za odnose sa korporativnim klijentima, novembar 2014
 • CKB- pozicija: Kreditni referent u korporativnom Back Office-u, decembar 2014
 • CKB- pozicija: referent u Retail-u ekspozitura Herceg Novi, decembar 2014
 • CKB- pozicija: referent u Retail-u , Referent za marketing i analizu tržišta, januar 2015
 • CKB- pozicija: referent u Retail-u , februar 2015
 • CKB- pozicija: referent u Retail-Kotor and Budva, mart 2015
 • Inžinjer informacione bezbjednosti, mart 2015
 • CKB- pozicija: referent u Retail-Herceg Novi and Kotor, Diler, mart 2015
 • CKB-pozicija: Referent za pravne poslove u Direkciji za  pravne poslove , mart 2015
 • CKB-pozicija: Referent nivo 2 u Direkciji za odobravanje kredita pravnim licima, april 2015
 • CKB-pozicija: Direktor  Direkcije  za ljudske resurse, april 2015
 • CKB-pozicija: Referent nivo 2 u Direkciji za odobravanje kredita pravnim licima,april 2015
 • CKB-pozicija: Referent  nivo 2 u odjeljenju  Back Office za poslovanje  sa   stanovništvom i malim i srednjim kompanijama , referent u Retail-Kotor, april 2015
 • CKB-pozicija: referent u Retail- Nikšić, jun 2015
 • CKB-pozicija: Menađer za mala i srednja preduzeca, jun 2015
 • CKB-pozicija: IT ServceDesk referent IT operacije, Menadžer za mala i srednja preduzeća, Referentu Direkciji za razvoj proizvoda i usluga, jun 2015
 • Uprava za carine Crne Gore  procjena ličnosti, sposobnosti i integriteta za pozicije operativne  za B i C nivo odgovornosti, jun 2015

 

 • CKB-pozicija: Referent u Centralnoj nabavci, jul 2015          
 • CKB-pozicija: Referent u Retail-u, Viši referent u – Back office, Referent u kreditnom odjeljenju ( sa pravnim licima) , avgust 2015
 • CKB-pozicija: Magacioner u magacinu opreme, kancelarijskog i potrošnog materijala, Referent u Retail-u ekspozitura Budva, septembar 2015

 

 • CKB-pozicija: Referent u Retail-u ekspozitura Kotor, Referent Sektoru  kreditni rizik - Direkcija za odobravanje  kredita pravnim licima, Referent Sektoru  kreditni rizik -Direkcija za Monitoring i   kreditnu kontrolu, Referent Sektoru  kreditni rizik -Direkcija za Work-out,  septembar 2015
 • CKB-pozicija: Referent u Retail-u ekspozitura Kotor, septembar 2015
 • CKB-pozicija: Referent u Retail-u ekspozitura Kotor, septembar 2015
 • CKB-pozicija: sektor rizika u Direkciji  za Work-out, referent za procjenu nekretnina, oktobar 2015
 • CKB-pozicija: Direkcija za razvoj proizvoda i usluga-savjetnik, Direkcija za monitoring i kreditnu kontrolu-referent za procjenu nekretnina , Junior project manager- niži referent  za upravljanje projektima, novembar 2015
 • CKB-pozicija: glavni interni revizor u Direkciji  interne revizije, decembar 2015
 • CKB-pozicija: glavni interni revizor u Direkciji  interne revizije, decembar 2015
 • CKB-banka – pozicija  Glavni interni revizor-  Direkcija interne revizije, januar 2016
 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u- Cetinje, februar 2016
 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u- Cetinje, Menadžer  za mala i srednja preduzeća, mart  2016
 • CKB-banka – pozicija Agent prodaje  za SME i stanovništvo, april 2016
 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u-Budva i Kotor , april 2016
 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u Podgorica i  Referent u Direkciji za prodaju i razvoj  biznisa- Viši, april 2016
 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u Kotor, maj 2016
 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u Nikšić i Referent  za mala i srednja preduzeća ekspozitura Nikšić, jun 2016
 • CKB-banka – pozicija Menađer  za velika i mala preduzeća i pozicija kreditni referent nivo 1 u odjeljenju pozadinskih poslova za pravna lica, jun 2016
 • CKB-banka – pozicija Analitičar  u odjeljenju za kontrolin i planiranje  viši i pozicija referent  za pravne poslove, jul 2016
 • CKB-banka – pozicija IT  sistem analitičar, jul 2016

 

 • CKB-banka – pozicija Referent u direkciji za razvoj proizvoda i  usluga i pozicija referent  za  administrativno pravne  poslovei razvoj ljudskih resursa, oktobar  2016

 

 • CKB-banka – pozicija Refernt u Retail-u Kotor, oktobar / novembar 2016

 

 • CKB-banka – pozicija  Savjetnik u poslovnoj jedinici privatnog bankarstva i investicionog  servisa rang 2, januar 2017
 • CKB-banka – pozicija   IT service desk referent, februar  2017

 

 • CKB-banka – pozicija    Inženjer  tehničke  bezbjednosti, februar  2017

 

 • CKB-banka – pozicija    Viši referent nivo 1 u odjeljenju pozadinskih operacija za  podršku  biznisu, mart 2017
 • CKB-banka – pozicija    Menađer  za mala i srednja preduzeća, april 2017

 

 • CKB-banka – pozicija  Referent nivo 2 u odjeljenju pozadinskih operacija za podršku  biznisu, jun 2017
 • CKB-banka – pozicija   Menađer  za mala i srednja preduzeća i pozicija menađer  filijale  banke, jul / avgust 2017
 • Uprava za carine Crne Gore ,  procjena ličnosti, sposobnosti i integriteta za pozicije C  i B nivoa odgovornosti, decembar 2017
 • CKB-banka – pozicija   Viši referent  nivo 1 u  odjeljenju za  rukovanje  lošim plasmanima januar 2018
 • CKB-banka – pozicija   Kreditni referent u Retail-u  viši , januar 2018
 • CKB-banka – pozicija   Rukovodilac MID office Odjeljenja  za Retail i SME, januar 2018
 • CKB-banka – pozicija    Rukovodilac  Sektora za ljudske  resurse i Referent u Retail-u,  februar 2018
 • CKB-banka – pozicija    IT desk servis refrent, mart 2018
 • CKB-banka – pozicija    Menadjer filijale  CKB  u Ulcinju , februar 2018
 • CKB-banka – pozicija    Refernt u Retail-u , mart 2018
 • CKB-banka – pozicija    Ekspert menadjer Nivo  2 u Direkciji za  pravna lica  i Referent u Retail-u, mart 2018
 • CKB-banka – pozicija    Ekspert  menadžer nivo 2 u Direkciji za  pravna lica, mart 2018
 • CKB-banka – pozicija    Zamjenik Rukovodioca Odjeljenja IT operacija za IT ServiceDesk, Direktor direkcije za bankarske operacije, Rukovodilac odjeljenja za marketing i izvještavanje,  mart 2018
 • CKB-banka – pozicija Rukovodilac odjeljenja za logistiku (Zamjenik CIO), Šef službe za Custody back office i depozitarne poslove, mart 2018
 • CKB-banka – pozicija Rukovodilac u Sektoru  za ljudske  resurse, april 2018
 • CKB-banka – pozicija    Referent u Retail-u, Referent u Odjeljenju za marketing i izvještavanje-april 2018
 • CKB-banka – pozicija  Referent nivo 1 u Odeljenju za rukovanje lošim plasmanima,Referent  nivo 1 u Službi za podršku korporativnoj prodaji i menadžmentu,IT mrežni administrator,IT ServiceDesk referent, referent u Retail-u , IT help desk, Referent nivo 1 u Odjeljenju za korporativni Mid-Office , It Service Desk Referent ,maj 2018
 • CKB-banka – pozicija  Ekspert analitičar nivo 1 u Odjeljenju za korporativnu analizu, jun 2018
 • CKB-banka – pozicija  Viši referent nivo II u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima, Pozicija u računovodstvu-  pomoćni računovodja, jun 2018
 • CKB-banka – pozicija  Lični asistent  u kabinetu Glavnog izvršnog  direktora- Viši, IT Service Desk referent, Viši referent za ATM i POS terminale, avgust 2018
 • CKB-banka – pozicija  Referent u Retail, Rukovodilac  u sektorima -finansije,  rizik  i analitika, Viši referent nivo II u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanim, Direktor direkcije  za poslovanje  sa  velikim  pravnim licima septembar 2018
 • CKB-banka – pozicija Direktor  Direkcije  za prodaju i upravljanje mrežom  filijala, Direktor Direkcije za razvoj proizvoda i procesa i upravljanje projektima, IT  sistem analitičar, Referent u Retailu, Referent u odjeljenju za marketing i izvještavanje, -oktobar 2018
 • CKB-banka – pozicija Ekspert IT sistem administrator, Direktor Direkcije za odobravanje kredita pravnim licima i upravljanje portfolijom kolaterala, Rukovodilac Odjeljenja za pravne poslove, Inženjer tehničke bezbjednosti, novembar 2018
 • CKB-banka – pozicija Referent za poslove procjene nekretnina nivo 2 u Direkciji za odobravanje kredita pravnim licima , Referent u Retail-u, Referent IT Service Desk , oktobar 2018
 • CKB-banka – pozicija Referent u Direkciji za poslovanje  sa velikim pravnim licima, Analitičar u odjeljenju za analizu i administraciju kredita, novembar 2018
 • CKB-banka – pozicija Rukovodioca Odjeljenja IT razvoja, Refernt u Retail-u, decembar 2018
 • CKB-banka – pozicija Rukovodilac ekspoziture,  Viši referent  za upravljanje  rizikom, Administrativni  referent za upravljanje rizikom i regulativom, januar 2019
 • CKB-banka – pozicija Direktor Direkcije  za platni promet, Ekspert  za  kartične  aplikacije,  Administrativni referent u Odjeljenju za  rukovanje lošim plasmanima, Administrativni referent u Odjeljenju za  administraciju i analizu kredita, februar 2019
 • CKB-banka – pozicija referent u Odjeljenju za  pravne poslove, kreditni referent, mart 2019
 • CKB-banka – pozicija Referent u Odjeljenju za žalbe,  Izvršni  direktor za sektor poslovanja sa građanima,
 • april 2019
 • CKB-banka – pozicija  Administrativni referent u Odjeljenju za privatno bankarstvo i investicione servise, maj 2019
 • CKB-banka – pozicija Referent u Retail-u, jun 2019

 

 • CKB-banka – pozicija Viši analitičar u odjeljenju za  analizu i administraciju kredita, jul 2019

 

 

 • CKB-banka – pozicija Administrativni referent u Odjeljenju za  pravne poslove, referent u Retail-u, avgust 2019

 

 • CKB-banka – pozicija Analitičar operacija informacione bezbjednosti ,  Administrativni referent u Odjeljenju za privatno bankarstvo i  investicione servise, septembar 2019
 • CKB-banka – pozicija Referent u Retail-u, oktobar 2019
 • CKB –banka na  poziciju – Referent u Retail-u, novembar 2019 g

·       CKB –banka- pozicija Viši ekspert IT    sistem analitičar za osnovne bankarske aplikacije, novembar 2019 g

 • CKB –banka- pozicija Interni revizor i Referent  u Retail-u- decembar 2019
 • CKB –banka za   poziciju- Refernt u Odjeljenju za  odobravanje  kredita pravnim licima i Refernt u Retailu, decembar 2019

·       CKB –banka za   poziciju  IT sistem  administartor  i Referent u Retail-u, decembar 2019

·       CKB –banka za   poziciju  Interna revizija  i Referent u Retail-u, decembar 2019

 • Uprava  Carina Crne  Gore- procjena  ličnosti, sposobnosti i integriteta  zaposlenih , decembar 2019 god.
 • CKB –banka za   poziciju  Viši referent za prinudnu naplatu pravnih lica u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima, Referent u Retail-u i Administrativni referent u Direkciji za razvoj korporativnog biznisa i komercijalni faktoring, januar 2020 g.

 

 

Edukativno - nastavne aktivnosti:

 • Predavač saradnik na PMF odsjek biologija na predmetima Razvojna psihologija i Psihologija učenja 2001 /2002
 • Predavač saradnik na PMF , odsjek matematika i fizika , na predmetu Psihologija učenja 2001/ 2003 godina
 • Profesor-saradnik na predmetu Policijska psihologija na Policijskoj Akademiji- Danilovgrad, 2007/ 2008 god
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Pregovaranje i pregovaračke vještine državnih službenika i namještenika 2005-2008
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Rješavanje konfliktnih situacija u radu državnih službenika i namještenika 2005-2012
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Odnosi sa javnošću u radu državnih službenika i namještenika 2005-2008
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika 2005-2012
 • Predavač–saradnik na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu, na temu Socijalno-psihološkim aspektima funkcionisanja policajaca i rada sa strankama u lokalnoj zajednici 2008 godine
 • Profesor-saradnik na predmetu Policijska psihologija na Policijskoj Akademiji- Danilovgrad, 2008/ 2009 god
 • Predavač–saradnik na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu, na temu Socijalno-psihološkim aspektima funkcionisanja policajaca i rada sa strankama u lokalnoj zajednici 2009 godine
 • Predavač-saradnik na Mediteran Univerzitetu predmet Pedagoška psihologija, specijalističke studije odsjek engleski jezik i književnost, 2012- 2013.godine
 • Predavač – saradnik na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija menagmenta u gradjevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II, za 2012/2013 god.
 • Predavač-saradnik na Mediteran Univerzitetu predmet Pedagoška psihologija, specijalističke studije odsjek engleski jezik i književnost, 2013- 2014.godine
 • Predavač – saradnik na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija menagmenta u gradjevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II, za 2013/2014 god.
 • Predavac na Fakultetu za fizikalnu medicinu Igalo, na predmetu zdravstvena psihologija za 2013/2014 god.
 • Predavac na Fakultetu za fizikalnu medicinu Igalo, na predmetu zdravstvena psihologija za 2014/2015 god.
 • Predavač – saradnik na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija menagmenta u gradjevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II, za 2014/2015 god.
 • Predavac na Medicinskom fakultetu , odsjek primijenjene fizioterapije na predmetu zdravstvena psihologija, Univerzitet Crna Gora 2015/2016 god.
 • Predavač – saradnik na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija menagmenta u gradjevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II, za 2015/2016 god.
 • Predavac na Medicinskom fakultetu , odsjek primijenjene fizioterapije na predmetu zdravstvena psihologija, Univerzitet Crna Gora 2017- .
 • Predavač – saradnik na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija menagmenta u gradjevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija II, za 2017-.
 • Docent na  Fakultetu  za ekonomiju i biznis u Sarajevu- 2017 god-
 • Docent na  Univerzitetu  Donja  Gorica , Humanistički fakultet – odjek psihologija 2017-
 • Docent na  Univerzitetu  Donja  Gorica , Fakultet za  hotelijerstvo i biznis VATEL  – predmet ljudski resursi 3 -  2017-

 

Treninzi za zaposlene

 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, januar 2007 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika,januar 2007- Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rešavanje konfliktnih situacija, februar 2007 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, februar 2007 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika,januar, maj, septembar i decembar 2006- Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika,januar, maj, septembar i decembar 2006- Uprava za kadrove – OEBS
 • Osnove odnosa sa javnošću u državnoj upravi, decembar 2006 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rješavanje konfliktnih situacija , decembar 2006 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, januar 2008 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika,januar 2008- Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rešavanje konfliktnih situacija, februar 2008 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, februar 2008- Uprava za kadrove
 • Rešavanje konfliktnih situacija, mart 2008 Uprava za kadrove Crne Gore
 • Rešavanje konfliktnih situacija, april 2008 Uprava za kadrove Crne Gore
 • Socijalni aspekti funkcionisanja kontakt policajaca u zajednici, Policijska akademija –OEBS , maj 2008
 • Selekcija Kandidata-dio politike zapošljavanja u Crnoj Gori, septembar 2008, Privredna komora CG i Hanns Seidel Stiftung
 • Socijalni aspekti funkcionisanja kontakt policajaca u zajednici, Policijska akademija –OEBS , maj 2009
 • Rešavanje konfliktnih situacija, januar /septembar 2009 Uprava za kadrove Crne Gore
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar-oktobar 2009- Uprava za kadrove
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar-oktobar 2010- Uprava za kadrove
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, mart 2012- Uprava za kadrove
 • Komunikacija u zdravstvu- IPA projekat, oktobar 2012 FORS Montenegro
 • Rešavanje konfliktnih situacija,maj 2012 Uprava za kadrove CG
 • Mobing i zaštita od mobinga, jun 2012 Unija poslodavaca CG
 • Upravljanje ljudskim resursima, oktobar 2012 Uprava za kadrove CG
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, februar 2013- Uprava za kadrove CG
 • Rešavanje konfliktnih situacija,april 2013 Uprava za kadrove CG
 • Razvoj karijere sluzbenika u lokalnoj samoupravi, Uprava za kadrove CG i Udruzenje za lokalne samouprave CG april/ septembar 2013
 • Mobing i zaštita od mobinga, april –Uprava za kadrove CG i Udruzenje za lokalne samouprave CG, septembar 2013
 • Mentorstvo, Uprava za kadrove CG, novembar 2013
 • Psihološka priprema fudbalskih sudija, FSCG, februar 2014 Bar
 • Upravljanje ljudskim resursima u preduzecu, Privredna komora Crne Gore, april 2014
 • Timski rad, Uprava za kadrove Crne Gore, april 2014
 • Mentorstvo , Uprava za kadrove Crne Gore, april 2015
 • Timski rad, Uprava za kadrove Crne Gore, maj 2015
 • Upravljanje ljudskim resursima u drzavnoj upravi,Uprava za kadrove Crne Gore, jun2015
 • Mobing u svijetu rada, Uprava za kadrove Crne Gore, jun2015
 • Timski rad u državnoj upravi, novembar  2015

 

PROGRAMI KOJI SU REALIZOVANI U  RCG

 • Strategija unapredjenja mentalnog zdravlja u RCG, jedan od autora 2003/04
 • Autor programa “ Zaštita starih lica u Crnoj Gori kroz razvoj službi za socio-psihološku pomoć u kući«, 2002-2008 Zavoda za zapošljavanje CG
 • Edukacija psihologa u RCG, oblast psihodijagnostike i novih inventara ličnosti , autor i koordinator programa 2000 - 2001
 • Edukacija psihologa i službenika za resocijalizaciju u Zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija SPUŽ, jedan od autora i realizatora programa 1999 2001
 • Program zaštite zdravlja i mentalnog zdravlja osudjenih lica i radnika koji rade u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija, jedan od autora 2001
 • Programske osnove za osnivanje Centra za edukaciju kadrova koji rade u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija 2001
 • Trening za uspješno poslovanje za menadžere Sekretarijata za razvoj RCG , 1998 jedan od tri autora i realizator
 • Niz programa koji su se odnosili na rad sa traumatizovanima djecom , adolescentima i odraslima koji su se odvijali pod pokroviteljstvom Norveške vlade, UNICEFa u periodu od 1991 do 1995

 

Naučno-istraživački rad i drugi poslovi od značaja koji su u toku:

 • “Standardizacija NEO PI-R upitnika na jugoslovenskoj populaciji” internacionalna saradnja sa Costa& Crae (SAD).
 • Saradnja sa S.Finn (SAD), priprema seminara na temu “Upotreba Kolaborativne procene u kliničkoj praksi”
 • “Projektivni Rorschach test i projekat njegove standardizacije”, evropski projekat u okviru Europien Rorschach Association
 • Saradnja u Institutu za psihološka istraživanja na projektu “MMPI-2 upitnik na jugoslovenskoj populaciji”
 • Standardizacija upitnika nove genercije PAI (Personality Assessment Inventory- autor Morey, 1991), jun 2012- decembar 2013

 

Bibliografija

 

 • Đurić Jočić, D., Pavlicic, N: Etički problemi u procesu psihološke selekcije  zaposlenih, Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa- novi trendovi, Zbornik radova, 164 str – Udruženje menadžera i ekonomista Balkana,Visoka škola modernog biznisa Beograd,Fakultet za poslovno industrijski menadžment »Union«Univerziteta u Beogradu, VCC Akademija, Septia Academy- Norips ( ISBN-978-86-80194-00-4), 23 oktobar 2014.

 

 • Đurić Jočić, D., Pavlicic, N.(2014) „Correlations between S-CON and SC-Comp with Beck Scale for Suicide Ideation (BSS), belowdetails, 21th International Congress of RorschachandProjectiveMethods Istanbul 2014

 

 

 • Mladen Perazić, Nevenka Pavličić, RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI EKONOMSKE EFIKASNOSTI,XIX Naučni skup SM 2014,Ekonomski fakultet Subotica.
 • Nevenka Pavličić, Mladen Perazić, Dragana Đurić-Jočić, Miloš Knežević, Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti gradjevinarstva, Zbornik radova V Internacionalni naučno-stručni skup Gradjevinarstvo – nauka i praksa, Žabljak 2014, Univerzitet Crne Gore, Gradjevinski fakultet u Podgorici.  ISBN 978-86-82707-23-3, COBISS.CG-ID 24170256
 • Krkeljic, N. Pavlicic ( 2013)School Project in Montenegro During and after the Yugoslav War Stress and Trauma among Adolescent Schoolchildredn A Model of Prevention  Psychological Work in Accordance with the BASIC Ph Approach, Chapter 13, pg 225_236  The BASIC Ph Model of Coping and Resiliency _ Theory, Research and Cross_Cultural Application Edited by Mooli Lahad, Miri Shacham and Ofra Ayalon, British Library Cataloguing  in Publication Data ISBN 987 1 84905 231 3  eISBN 987 0 85700 467 5
 • Perazić, M., Pavličić,N. & Djurić Jočić,D. (2013).  Cjeloživotno učenje u funkciji razvoja ekonomije znanja – Zbornik radova XVIII Internacionalni naučni skup SM 2013. Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica.

 

 • Pavličić N, Djurić-Jočić D, Beljkaš S, Knežević M. (2012) Izbor ljudi ključ uspjeha svake institucije, INDIS kongres 2012 Novi Sad

 

 • Đurić Jočić, D., Pavlicic, N.(2008). Kros- kulturalna validacija TCI-R inventara ličnosti u Crnoj Gori i Srbiji, XXIX Internacionalni kongres, 20-25 juli 2008, Berlin

 

 • Djuric-Jocic, D. &  Pavlicic,N.  Psychometric properties of the TCI-R in a Serbia and Montenegro (Meeting Abstract) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, (2008), vol. 43 br. 4-Mar, str. 92-92

 

 • Đurić Jočić, D., Pavlicic, N. (2007). Corelation between S-CON scale and BSS Abstract book, X th European Congress of Psychology, 3-6 july, Prague, Czech Republic.

 

 • Pavličić N., B.Begu, & mr.R.Cerović:” Odnosi sa javnošću”, Uprava za kadrove 2006. god.

 

 • Mr. R.Šarenac, Pavličić N, &B.Begu: „ Pregovaranje i pregovaračke vještine”, Uprava za kadrove CG ,2006. god.

 

 • N.Pavlicic, Jočić Djurić: «Selekcija nezaposlenih ljudi za uključivanje u brigu o starim licima»,XII kongres psihijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi , 2004

 

 • N.Pavlicic, Jočić Djurić: “ Pilot projekat za komunalnu brigu o starim licima u Baru” XII kongres psihijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi , 2004

 

 • Đurić Jočić, D.& Pavličić,N. (2004).Skale za procenu suicidalnosti. Engrami,Vol. 26, 3-4, 83-94.

 

 • Đurić Jočić,D.&Pavličić,N.(2002). Conceptual and empiric association between Rorschach methods and NEO PI-R personality questionnaire. Abstract book,XVII International Congress of Rorschach and Projective methods,Rim, str.60.
 • Prof.dr. R. Korać, Pavličić N., &S. Mijušković:” Analiza pravno i psiho-socijalnih aspekata hraniteljstva u Crnoj Gori”- Save the children 2002. god

 

 • Džamonja Ignjatović,T.,Djurić Jočić,D.&Pavličić,N.(1999).Relations between one of the basic personality domain openness and conceptually similar Rorschach indicators. Abstract book,XVI International Congress of Rorschach and Projective methods, Amsterdam, str. 322.
 • Krkeljić Lj. &, Pavličić N. „Evaluacija izraelskog programa „ Psihološka pomoć traumatizovanoj djeci u školama u Crnoj Gori”, Trauma centar Izrael, 1996. god.

 

Članstvo u stručnim organizacijama:

 • European Rorschach Association
 • Society for Personality Assessment

·     Učešće na kongresima i seminarima u zemlji i inostranstvu

team