Predavači

Docent
Doc. dr Nevenka Pavličić

Nevenka Pavličić rođena je 24. septembra 1964. god. u Podgorici.

1989. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje industrijskog psihologa i kliničkog psihologa, a 1998. godine na beogradskom Medicinskom fakultetu postala je specijalista medicinske psihologije. Zvanje magistra psiholoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temu ,,Kros kulturalna validacija sedmodimenzionalnog modela  ličnosti.”                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2012. godine doktorira na Univerzitetu ,,Džemal Bijedić" u Mostaru na temu: ,,Psihološki aspekti validnosti i pouzdanosti sistema za ocjenu performansi i njegova primjena u razvoju ljudskih resursima u Crnoj Gori."

Njena druga stručna usavršavanja iskazana su kroz sledeće oblasti:

Psihološka dijagnostika:

Sveobuhvatni sistem interpretacije Rorschach testa Johna Exnera (edukator dr.sci. Dragana Đurić Jočić - spec.med.psihologije) u Beogradu 1997.godine

Edukacija za PAI test/ Sinapsa 2017.godine, Beograd

Psihoterapija:

Završena edukacija iz REBT Albert Ellis Institut University of the State of New York, primarni kurs - mart 2002.

Završena edukacija iz REBT Albert Ellis Institut University of the State of New York, napredni kurs - februar 2003. Psihoterapijska tehnika namijenjena radu sa klijentima. Posebni segment rada je savjetodavni rad u kompanijama kojima je potrebno usavršavanje međuljudskih odnosa, formiranje timova i selekcija menadžerskih kadrova.

Završena edukacija iz Analize ljudskih potencijala, Institut fur Kognitives Management, Njemačka i REBT centar Beograd - jun 2004.

Edukacija za trenera asertivnosti, maj 2017, Sinergija, Beograd.

Edukacija iz kognitivno bihejvioralnog kouča, priznat od ISCP, u toku 2017/2018 god, Beograd.

Neurofeed back- primarni kurs, Zagreb, maj 2019.god.

Mentalna higijena:

Mobing i zaštita od mobinga, osnovni i specijalistički nivo i tehnike asertivnog treninga (Centar za primijenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije), decembar 2007. godine.

Psihološki debrifing u radu sa traumatizovanom djecom (Norveška vlada, UNICEF i Stres i trauma centar Izrael), Herceg Novi 1992. godine.  

Bogato radno iskustvo ostvareno je angažovanjem u sledećim institucijama:

 • Klinički centrar Crne Gore u Podgorici, Klinika za psihijatriju od 1999. godine.
 • Docent na studijskom programu Primijenjena psihologija na predmetima Uvod u kliničku psihologiju i Psihopatologija, Univerzitet Donja Gorica od 2017.god.
 • Docent na VATEL International Hospitality School na predmetu HR 3 -Ljudski resursi 3, Univerzitet Donja Gorica od 2017. god.
 • Docent na Fakultetu za ekonomiju i biznis u Sarajevu na odsjeku Primijenjena psihologija od 2017. god.
 • Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Igalo, pozicije kliničkog psihologa na odjelima: ambulantno poliklinička služba, odjel kardiologije i rehabilitacije djece i adolescenata od 1989 do 1999. god.
 • Predavač- saradnik na Fakultetu za fizikalnu medicinu Igalo, na predmetu Zdravstvena psihologija za 2013-2015 god.
 • Predavač- saradnik na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija Menadžmenta u građevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II od 2013. god.
 • Predavač- saradnik na Medicinskom fakultetu, odsjek Primijenjena fizioterapija na predmetu Zdravstvena psihologija, Univerzitet Crne Gore od 2015. god.

Edukativno - nastavne aktivnosti obuhvataju sledeće angažmane:

 • Predavač - saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu; odsjek Biologija na predmetima Razvojna psihologija i Psihologija učenja (2001/2002)
 • Predavač - saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu; odsjek Matematika i fizika na predmetu Psihologija učenja (2001/2003 godina)
 • Profesor - saradnik na predmetu Policijska psihologija na Policijskoj Akademiji - Danilovgrad (2007/ 2008 god.)
 • Predavač - saradnik Uprave za kadrove RCG na temu: Pregovaranje i pregovaračke vještine državnih službenika i namještenika (2005-2008)
 • Predavač - saradnik Uprave za kadrove RCG na temu: Rješavanje konfliktnih situacija u radu državnih službenika i namještenika (2005-2012)
 • Predavač - saradnik Uprave za kadrove RCG na temu: Odnosi sa javnošću u radu državnih službenika i namještenika (2005-2008)
 • Predavač - saradnik Uprave za kadrove RCG na temu: Vrjednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika (2005-2012)
 • Predavač - saradnik na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu, na temu: Socijalno-psihološki aspekti funkcionisanja policajaca i rad sa strankama u lokalnoj zajednici (2008/2009 god.)
 • Profesor - saradnik na predmetu Policijska psihologija na Policijskoj Akademiji - Danilovgrad (2008/ 2009)
 • Predavač - saradnik na Mediteran Univerzitetu, predmet Pedagoška psihologija, specijalističke studije, odsjek Engleski jezik i književnost (2012-2013/2013-2014 godine)
 • Predavač - saradnik na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija Menadžmenta u građevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II (2012-2013/2014-2015/2015-2016 i 2017- do sada)
 • Predavač na Fakultetu za fizikalnu medicinu - Igalo, na predmetu Zdravstvena psihologija (2013/2014/2015god.)
 • Docent na Fakultetu  za ekonomiju i biznis u Sarajevu- od 2017 god.
 • Docent na Univerzitetu  Donja  Gorica, Fakultet primijenjene nauke, Primijenjena psihologija od 2017.god.
 • Docent na Univerzitetu  Donja  Gorica, VATEL, od 2017. god.

 

Treninzi za zaposlene (neki od najistaknutijih):

 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, januar 2007 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrjednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika,januar 2007- Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rješavanje konfliktnih situacija, februar 2007 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Socijalni aspekti funkcionisanja kontakt policajaca u zajednici, Policijska akademija - OEBS, maj 2008
 • Selekcija kandidata - dio politike zapošljavanja u Crnoj Gori, septembar 2008, Privredna komora CG i Hanns Seidel Stiftung
 • Komunikacija u zdravstvu- IPA projekat, oktobar 2012 FORS Montenegro
 • Mobing i zaštita od mobinga, jun 2012 Unija poslodavaca CG
 • Upravljanje ljudskim resursima, oktobar 2012 Uprava za kadrove CG
 • Mentorstvo, Uprava za kadrove CG, novembar 2013
 • Psihološka priprema fudbalskih sudija, FSCG, februar 2014 Bar
 • Timski rad, Uprava za kadrove Crne Gore, april 2014
 • Mobing u svijetu rada, Uprava za kadrove Crne Gore, jun 2015

Realizator je sledećih programa:

 • Strategija unaprijeđenja mentalnog zdravlja u RCG, jedan od autora 2003/04
 • Autor programa ,,Zaštita starih lica u Crnoj Gori kroz razvoj službi za socio-psihološku pomoć u kući”, 2002-2008 Zavoda za zapošljavanje CG
 • Edukacija psihologa u RCG, oblast psihodijagnostike i novih inventara ličnosti , autor i koordinator programa 2000 - 2001
 • Edukacija psihologa i službenika za resocijalizaciju u Zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija SPUŽ, jedan od autora i realizatora programa 1999 2001
 • Program zaštite zdravlja i mentalnog zdravlja osuđenih lica i radnika koji rade u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija, jedan od autora 2001
 • Programske osnove za osnivanje Centra za edukaciju kadrova koji rade u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija 2001
 • Trening za uspješno poslovanje za menadžere Sekretarijata za razvoj RCG , 1998 jedan od tri autora i realizator
 • Niz programa koji su se odnosili na rad sa traumatizovanima djecom, adolescentima i odraslima koji su se odvijali pod pokroviteljstvom Norveške vlade, UNICEFa u periodu od 1991 do 1995. 

Naučno-istraživački rad :

 • Standardizacija upitnika nove genercije PAI (Personality Assessment Inventory- autor Morey, 1991), jun 2012 - decembar 2013. 

Članstvo u stručnim organizacijama (pređašnja i aktuelna):

European Rorschach Association/ Society for Personality Assessment/ Udruženje psihologa Crne Gore; Učešće na kongresima i seminarima u zemlji i inostranstvu

Bibliografija:

 • Đurić Jočić, D., Pavličić, N: Etički problemi u procesu psihološke selekcije zaposlenih, Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa- novi trendovi, Zbornik radova, 164 str – Udruženje menadžera i ekonomista Balkana,Visoka škola modernog biznisa Beograd,Fakultet za poslovno industrijski menadžment »Union«Univerziteta u Beogradu, VCC Akademija, Septia Academy- Norips ( ISBN-978-86-80194-00-4), 23 oktobar 2014.
 • Đurić Jočić, D., Pavličić, N.(2014). Correlations between S-CON and SC-Comp with Beck Scale for Suicide Ideation (BSS), belowdetails, 21th International Congress of RorschachandProjectiveMethods Istanbul 2014
 • Pavličić Nevenka, Perazić Mladen, Đurić-Jocić Draganac, Knežević Miloš, Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti građevinarstva Journal of Applied Engineering Science2014, vol. 12, br. 1, str. 11-18, doi:10.5937/jaes12-5633
 • Mladen Perazić, Nevenka Pavličić, RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI EKONOMSKE EFIKASNOSTI,XIX Naučni skup SM 2014, Ekonomski fakultet Subotica.
 • Nevenka Pavličić, Mladen Perazić, Dragana Đurić-Jočić, Miloš Knežević, Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti gradjevinarstva, Zbornik radova V Internacionalni naučno-stručni skup Gradjevinarstvo – nauka i praksa, Žabljak 2014, Univerzitet Crne Gore, Gradjevinski fakultet u Podgorici. ISBN 978-86-82707-23-3, COBISS.CG-ID 24170256
 • Lj. Krkeljic, N. Pavlicic (2013). School Project in Montenegro During and after the Yugoslav War Stress and Trauma among Adolescent Schoolchildredn A Model of Prevention Psychological Work in Accordance with the BASIC Ph Approach, Chapter 13, pg 225_236  The BASIC Ph Model of Coping and Resiliency _ Theory, Research and Cross_Cultural Application Edited by Mooli Lahad, Miri Shacham and Ofra Ayalon, British Library Cataloguing  in Publication Data ISBN 987 1 84905 231 3  eISBN 987 0 85700 467 5
 • Perazić, M., Pavličić,N. & Djurić Jočić,D. (2013). Cjeloživotno učenje u funkciji razvoja ekonomije znanja – Zbornik radova XVIII Internacionalni naučni skup SM 2013. Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica.
 • Pavličić N, Djurić-Jočić D, Beljkaš S, Knežević M. (2012). Izbor ljudi ključ uspjeha svake institucije, INDIS kongres 2012 Novi Sad
 • Đurić Jočić, D., Pavličić, N.(2008). Kros- kulturalna validacija TCI-R inventara ličnosti u Crnoj Gori i Srbiji, XXIX Internacionalni kongres, 20-25 juli 2008, Berlin
 • Djuric-Jocic, D. & Pavlicic,N. Psychometric properties of the TCI-R in a Serbia and Montenegro (Meeting Abstract) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, (2008), vol. 43 br. 4-Mar, str. 92-92
 • Đurić Jočić, D., Pavličić, N. (2007). Corelation between S-CON scale and BSS Abstract book, X th European Congress of Psychology, 3-6 july, Prague, Czech Republic.
 • Pavličić N., B.Begu, & mr.R.Cerović: ”Odnosi sa javnošću”, Uprava za kadrove 2006. god.
 • Mr. R.Šarenac, Pavličić N, &B.Begu: „ Pregovaranje i pregovaračke vještine”, Uprava za kadrove CG, 2006. god.
 • N.Pavličić, Đurić-Jočić: «Selekcija nezaposlenih ljudi za uključivanje u brigu o starim licima»,XII kongres psihijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi , 2004
 • N.Pavličić, Đurić-Jočić: “Pilot projekat za komunalnu brigu o starim licima u Baru” XII kongres psihijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi , 2004
 • Đurić Jočić, D.& Pavličić,N. (2004).Skale za procenu suicidalnosti. Engrami,Vol. 26, 3-4, 83-94.
 • Đurić Jočić,D.&Pavličić,N.(2002). Conceptual and empiric association between Rorschach methods and NEO PI-R personality questionnaire. Abstract book,XVII International Congress of Rorschach and Projective methods,Rim, str.60.
 • Prof.dr. R. Korać, Pavličić N., &S. Mijušković: ”Analiza pravno i psiho-socijalnih aspekata hraniteljstva u Crnoj Gori”- Save the children 2002. god
 • Džamonja Ignjatović,T.,Đurić Jočić,D.&Pavličić,N.(1999).Relations between one of the basic personality domain openness and conceptually similar Rorschach indicators. Abstract book,XVI International Congress of Rorschach and Projective methods, Amsterdam, str. 322.
 • Krkeljić Lj. &, Pavličić N. „Evaluacija izraelskog programa „Psihološka pomoć traumatizovanoj djeci u školama u Crnoj Gori”, Trauma centar Izrael, 1996. god.
dr Nevenka Pavličić