Obavještenja

Osnovne studije
Apsolventski rok - Elektrotehnika

Na sjednici koja je održana 9. juna, donijeta je odluka o održavanju apsolventskog roka. Isti će biti održan 27. jula.

Da bi student ili studentkinja imao/imala pravo izlaska na ispit u ovom roku, mora zadovoljiti sljedeće uslove:

1. Student-kinja ima samo jedan ispit do kraja osnovnih studija (ne računajući Diplomski rad). Nije bitno da li je ispit iz zimskog ili ljetnjeg semestra.
2. Student-kinja je već odlsluša-o/la predmet, odnosno ima-o/la prijavljen predmet u toku semestra kojem predmet pripada.

Ukoliko student-kinja zadovoljava gore navedene uslove, može se prijaviti za polaganje ispita u apsolventskom roku slanjem maila na elektrotehnika@udg.edu.me do 20. jula. Prilikom slanja maila neophodno je naglasiti koji ispit student-kinja polaže.

Ukoliko student-kinja položi ispit u apsolventskom roku, ima pravo odbrane Diplomskog rada u februaru 2023. godine.