Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Đoko Marković

 BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA

 

    Đoko G. Marković je rođen 25. decembra 1950. god. u Beogradu, opština Savski venac.

    Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Vrbasu. Višu pedagšku školu, grupa matematika, završio je 1971. godine u Subotici, gdje je dobio nagradu VPŠ-a kao najbolji student na grupi. Prirodno-matematički fakultet, grupa matematika, završio je 1978. god. u Novom Sadu.

    Specijalističke poslijediplomske studije upisao i završio je na PMF-u u Podgorici sa prosječnom ocjenom 10,00 (deset), gdje je odbranio specijalistički rad pod nazivom: „Jedan pogled na nastavu geometrije u osnovnoj i srednjoj školi“.

     Magistarske studije upisao je i položio sve ispite sa prosječnom ocjenom 10,00 (deset) na    PMF-u u Novom Sadu, odbranivši magistarski rad pod nazivom: „Geometrija u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike“ 10. januara 2006. godine.

     Doktorsku disertaciju „Novi pogledi na metodiku nastave matematike u svjetlu didaktičkog principa poliformnosti“ odbranio je takođe na PMF-u u Novom Sadu 24. decembra 2007. godine.

     Počeo je da radi1975. god. u Gimnaziji „Žarko Zrenjanin“u Vrbasu. U višegodišnjoj karijeri službovao je kao profesor matematike i u Obrazovnom centru „4. juli“u Vrbasu, Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu, Osnovnoj školi „Sveti Sava“u Novom Sadu, Elektro-metalurškoj školi u Nikšiću, Gimnaziji „Stojan Cerović“u Nikšiću, radio je kao docent za predmete Matematika (osnovni elementi) na Vaspitačkom odsijeku i Metodika nastave matematike I i II na Učiteljskom odsijeku Filozofskog fakulteta u Nikšiću i a od 2013. pedaje matematiku i na IUNP u Novom Pazaru, gdje je biran u zvanje vanrednog profesora za matematičku grupu predmeta 2015 godine.

    Do sada je objavljivao sljedeće stručne radove:

 • Rad na stručnom ispitu: Kompleksni brojevi u nastavi srednje škole, Vrbas, 1979,
 • Seminarski rad na specijalističkim studijama: Šta apstrakcija jeste? Šta apstrakcija nije? Na čvrstom tlu?, Podgorica, 2004,
 • Seminarski rad na magistarskim studijama: Algoritme o prostim brojevima i rastavljanje na činioce, Novi Sad, 2004, i već pomenute:
 • Specijalističkirad: Jedan pogled na nastavu geometrije u osnovnoj i srednjoj školi, Podgorica, 2004,
 • Magistarski rad: Geometrija u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike, Novi Sad, 2005. godine, i
 • Doktorsku disertaciju: „Novi pogledi na metodiku nastave matematike u svjetlu didaktičkog principa poliformnosti“, Novi Sad, 2007.

Pored navedenog objavio jei metodičke priručnike:

 • Zbirku nestandardizovanih testova znanja iz matematike, Novi Sad, 1991,
 • 100 različitih dokaza Pitagorine teoreme, 2011. godine.

Monografije:

 • Geometrijsku čitanku, Nikšić, 2003,
 • Geometrijski poliformizam, Podgorica, 2006, i

Univerzitetske udžbenike:

 • Nove poglede na metodiku nastave matematike, Podgorica, 2008,
 • Metodiku nastave matematike2010 godine,
 • Matematiku (osnovne elemente), i

 

    U matematičko-metodičkim časopisima objavio je sljedeće radove:

    • Radovi objavljeni u časopisima
 • Radovi u međunarodnim časopisima koji se nalaze u bazi podataka

 

 1. Bodroža-Pantić, Snežana Matić-Kekić, Bogdanka Jakovljev and Đoko Marković, On MTE-model of mathematics teaching: studying the problems related to a plane division using the MTE-model, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol 39, No. 2, !5. march 2008, 197-213.
 2. Djoko G. Markovic(2015)Properties andconstructionof a newpoints of the triangle nd Construction a triangle if all three heights are given in many ways, Acta Polytechnica Hungarica, Budapest, Hungary (rad je u procesu recenziranja).
 3. Djoko G. Markovic i Cedo L. Veljic (2015)Geometric polyformisms as the catalytic factors that activate and dznamize teaching of mathematics to children with special needs,International Journal of Computational Engineering Research (IJCER), ISSN: 2250-3005

 

 • Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazama podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju
 1. Djoko G. Markovic(2006) Geometrijski poliformizam, 3 Nastava matematike LI, 3-4, Društvo matematičara Srbije, Beograd. Ovaj rad prezentovan je u Math Educ Datebas (2008. published by FIZ Karlsruhe GmbH),
 2. Djoko G. Markovic(2007) Neki karakteristični primjeri primjene geometrijskog poliformizma u nastavi matematike srednje škole,Nastava matematike LII, 2-3, Društvo matematičara Srbije, Beograd. Ovaj rad prezentovan je u Math Educ Datebas (2009. published by FIZ Karlsruhe GmbH),
 3. Djoko G. Markovic(2008) Nekikarakteristični primjeri primjene kombinovanog poliformizma u nastavi matematike srednje škole, Nastava matematike LIII, 3-4, Društvo matematičara Srbije, Beograd,
 4. Djoko G. Markovic(2007) Neki karakteristični primjeri poliformne primjene didaktičkog principa očiglednosti u nastavi matematike srednje škole, Pedagoška stvarnost 1-2, Novi Sad,
 5. Djoko G. Markovic(2007) Raritetni primjeri geometrijskog poliformizma u nastavi matematike srednje škole, Pedagoška stvarnost 7-8, Novi Sad,
 6. Djoko G. Markovic(2007) Inovacije i rekonstrukcije matematičko istorijskih sadržaja u svjetlu“ poliformnosti, kao didaktičkog principa nastave, Pedagoška stvarnost 9-10, Novi Sad,
 7. Djoko G. Markovic(2008) Primjena didaktičkog principa permanencije i kombinovanog poliformizma u nastavi matematike srednje škole,Pedagoška stvarnost 3-4, Novi Sad,
 8. Djoko G. Markovic(2009) Jedan karakteristični primjer poliformnog rješavanja konstruktivnog zadatka u nastavi matematike srednje škole, Pedagoška stvarnost 1-2, Novi Sad,
 9. Djoko G. Markovic(2008) Neki karakteristični primjeri primjene didaktičkog principa poliformnosti u nastavi matematike osnovne i srednje škole,Nastava matematike, Društvo matematičara Srbije, Beograd,
 10. Djoko G. Markovic(2009) Primjeri inovacija u nastavi matematike osnovne škole, Nastava matematike, LIV,2-3, Društvo matematičara Srbije, Beograd,
 11. Djoko G. Markovic(2009) Jedan karakteristični primjer poliformnog rješavanja konstruktivnog zadatka, u nastavi matematike srednje škole, Nastava matematike, LIV, 4 Društvo matematičara Srbije, Beograd,
 12. Šefket Krcic, Djoko G. Markovic:(2014)Polyformismaspedagogical, scientificandphilosophicalprinciple,Arhe:journal of philosophyNo 22, Novi Sad, ISNN 1820-0958.
 13. Djoko G. Markovic(2010) Implement of the Bologna`s draft of studies percieved in terms of didactic permanence principle and polyform at University of Montenegro, at the Faculty of Fhilosophy e. g. at Teachers department, Sociološka luča, Journal of sociology, social antropology, social demography and social psychology, Volume IV – No 1, 251-267, Nikšić, ISSN 1800-6167.
 14. Đoko G. Marković(2013) Some typical examples of the application of didactic principle of polyformism in the teaching ofmathematics,  TEM Journal, Novi Pazar, Vol. 2, No. 2, May, ISSN 2217-8309
 15. Đoko G. Marković (2013)Inovacije i rekonstrukcije matematičkih sadržaja u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike,MAT-KOL XIX (1), ISSN 0354 – 6969 (p), ISSN 1986 – 5228(o).Banja Luka,
 16. Djoko G. Markovic(2014)The natureof truth in mathematics,University journal of Information Technology and Economics, International University of Novi Pazar, Vol 1 (No1), ISSN 2335-0628.
 17. Djoko G. Markovic (2014)Reconstruction the first proof of Pitagoras theorem,University journal of Information Technology and Economics, International University of Novi Pazar, Vol.1  (No.2), ISSN 2335-0628.
 18. Djoko G. Marković (2014) Innovations in the matemathematics teaching in secendary school, Mediterian Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, 526 – 531, MSCER Publising, Roma – Italy, ISSN 2039 – 9340 (p), ISSN 2039 – 2117(o).
 19. Đoko G. Marković (2010) Jedan način približnog računanja dekadnih logaritama, Nastava matematike LV, 3-4, 48-50 Društvo matematičara Srbije, Beograd, ISSN 0351-4463, COBISS, SR-ID 15993602,
 20. Đoko G. Marković (2011) Antičko rešavanje linearnih i kvadratnih jednačina prikazano savremenim matematičkim jezikom, Nastava matematike LVI, 3-4, Društvo matematičara Srbije, Beograd, ISSN 0351-4463, COBISS, SR-ID 15993602, str. 49-51.
 21. Đoko G. Marković (2012) Geometrijski poliformizam u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike, Nastava matematike LVII, 3-4, 49-51 Društvo matematičara Srbije, Beograd, ISSN 0351-4463, COBISS, SR-ID 15993602,
 22. Đoko G. Marković (2012)Poliformnost kao stil u umjetnosti- An approach to art through polyforms, Univerzitetska misao – Časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru ISSN: 1451 – 3870, Vol. 11, indexing in Central and Eastern European Oniline Library.
 23. Đoko G. Marković (2013) O krivim drugog reda, Nastava matematike LVIII, 3-4,35 – 39, Društvo matematičara Srbije, Beograd, ISSN 0351-4463, COBISS, SR-ID 15993602,
 24. Đoko G. Marković (2014) Konstrukcije nekih manje poznatih tačaka trougla, Nastava matematike LIX, 1-2, 16– 18, Društvo matematičara Srbije, Beograd, ISSN 0351-4463, COBISS, SR-ID 15993602,
 25. Đoko G. Marković (2012) Inovacije u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike osnovne i srednje škole, Pedagoška stvarnost - broj 1, 156-166, Novi Sad, ISSN 0553-4569, COBISS, SR-ID 3883522,
 26. Đoko G. Marković i Radoje Šćepanović (2013) 17 dokaza Heronove formule za izračunavanje površine trougla, Univerzitetska misao – Časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Internacionalni Univerzitet Novi Pazar, ISSN: 1451 – 3870, Vol. 12, No 1,
 27. Đoko G. Marković (2014) Primjeri inovacija u nastavi matematike srednje škole, Univerzitetska misao – Časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Internacionalni Univerzitet Novi Pazar, ISSN: 1451 – 3870, Vol. 13, No 1,
 28. Đoko G. Marković (2013) Geometrijski i kombinovani poliformizmi u funkciji aktiviziranja, dinamiziranja i inoviranja nastave matematike srednje škole, Pedagoška stvarnost – broj 2, 356 – 363, Novi Sad, ISSN 0553-4569.
 29. Đoko G. Marković (2014) Tri raritetna dokaza Štajnerove teoreme, Pedagoška stvarnost – broj 1, 181 – 186, Novi Sad, ISSN 0553-4569.  

 

 • Radovi objavljeni u domaćim časopisima

 

 1. Djoko G. Markovic(2006) Inovacije u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike osnovne i srednje škole,Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica.
 2. Djoko G. Markovic(2008) Neki karakteristični primjeri primjene didaktičkog principa poliformnosti u nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje 2, Podgorica,
 3. Djoko G. Markovic(2008) Nekikarakteristični primjeri primjene didaktičkih principa permanencije i poliformnosti pri rješavanju konstruktivnih zadataka u funkciji razbijanja formalizma u nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje 4, Podgorica,
 4. Đoko G. Marković (2011) Jedan raritetni način približnog izračunavanja prvih 100 dekadnih logaritama bez upotrebe logaritamskih tablica, Vaspitanje i obrazovanje 2, Podgorica, ISSN 0350-1094.
 5. Đoko G. Marković(2011) Šta apstrakcija nije? Šta apstrakcija jeste?, Vaspitanje i obrazovanje 3, Podgorica, ISSN 0350-1094.
 6. Đoko G. Marković (2012) Raritetni geometrijski konstruktivni zadaci u srednjoškolskoj nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje 1, Podgorica, ISSN 0350-1094.
 7. Đoko G. Marković (2012) Kakvajemetodikanastavematematikepotrebnaškoli vijeka?,Vaspitanje i obrazovanje 3, Podgorica, ISSN 0350-1094.
 8. Radoje Šćepanović i Đoko G. Marković(2013) Trinaest dokaza Heronove formule,Vaspitanje i obrazovanje 2, Podgorica, ISSN 0350-1094.
 9. Đoko G. Marković(2013)Primjeri raritetnih geometrijskih zadataka kao katalizacionih činilaca aktivne nastave matematike, Vaspitanje i obrazovanje 4, Podgorica, ISSN 0350-1094.
 10. Đoko G. Marković (2011) Konstrukcijatrouglapomoćutrivisine,Gama, časopis za matematiku, fiziku i računarstvo Gimnazije „Slobodan Škerović“Podgorica, ISSN 1800-8747, COBISS, CG-ID 17762832.
 11. Đoko G. Marković (2014)Geometrijski poliformizmi kao katalizacioni činioci primjene didaktičkog načela raznovrsnosti u funkciji aktiviziranja i dinamiziranja nastave matematike osnovne i srednje škole,Tokovi 1, Berane, ISSN 0350 – 8366.

 

 • Radovi objavljeni u zbornicima fakulteta

 

 1. Djoko G. Markovic, Cedo L. Veljic (2013) Geometric polyformisms as catalytic factors of activation and intensifying of students with special needs,Modern aspects of spesial education and rehabilitacion of persons with disabilities, IV International Conference, Nacionalna i univerzitetska biblioteka „ Kliment Ohridski“, Skopje, ISBN 978-608-238-050-6.
 2. Đoko G. Marković (2014) Primjeri primjene didaktičkog principa poliformnosti unastavi matematike osnovne i srednje škole, III međunarodna konferencija MATM2014 - Zbornik rezimea, Pedagoški fakultet, u JagodinA, ISBN 978-86-7604-116-9.

 

 • Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima
 • Međunarodni kongresi, simpozijumi, seminari
 1. Đoko G. MarkovićImplementacija Bolonjskog koncepta studiranja sagledana u svijetlu didaktičkih principa permanencije i poliformnosti na Učiteljskom odsjeku Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore– Međunarodni simpozijum, ISSN 1800-6167.
 2. Đoko G. Marković (2011) Inovacije kao katalizacioni činioci primjene didaktičkog principa poliformnosti u funkciji aktiviziranja i dinamiziranja nastave matematike osnovne škole, II međunarodna konferencija MATM2011 - Zbornik rezimea, Pedagoški fakultet, u Jagodini.ISBN 978-86-7604-097-1.
 3. Đoko G. Marković(2014) Primjeri primjene didaktičkog principa poliformnosti u nastavi matematike osnovne i srednje škole,III međunarodna konferencija MATM2014 - Zbornik rezimea, Pedagoški fakultet, u Jagodini,ISBN 978-86-7604-116-9.
 4. Djoko G. Markovic, Cedo L. VeljicGeometric polyformisms as catalytic factors of activation and intensifying of students with special needs, Modern aspects of spesial education and rehabilitacion of persons with disabilities, IV International Conference, Ohrid, 2013,
 5. Djoko G. MarkovićInnovations in the matemathematics teaching in secendary school, Coference Proceedings, International Conference On Social Sciences, Volume 1, 526 – 531, Bucharest, ISBN 9788890916311.

 

 • Domaći kongresi, simpozijumi, seminari

 

Đoko G. Marković:Primjeri primjene didaktičkog principa poliformnosti u nastavi matematike osmogodišnje i srednje škole, Kongres matematičara i fizičara Crne Gore, Petrovac, 2010. godine,

 

 • Premjerno predstavljanje umjetnickog djela sa  objavljenom kritikom

 

 1. Đoko G. Marković Umjetnost i matematika – poliformnost u slikarstvu (deseta samostalna izložba slika), Galerija Nikola I u Nikšiću, 15. – 31. 21. 2012.
 2. Đoko G. MarkovićMatematika i umjetnost – geometrijski poliformizam u slikarstvu(jedanaeseta samostalna izložba slika), Galerija modernihumjetnosti „Kuslevova kućaJU Muzeji i galerije Podgorica, 16.12 – 26. 12. 2013.
 3. Đoko G. Marković:Matematika i umjetnost– (trinaesta samostalna izložba slika), Internacionalni kulturni centar IUNIPNovi Pazar, 29. – 12. 06. 2014. g.

 

 

Pod njegovim mentorstvom 20013 - 2015. godine su izrađeni i odbranjeni sljedeći magistarski radovi na UCG Filozofskog fakulteta u Nikšiću:

 • "Uloga i značaj ilustrativno-demonstrativne metode u početnoj nastavi matematike",Gordana Janjušević,
 • "Organizacija individualizovanenastavematematikeuz primjenu računara u petom razredu osnovne škole",Milica Bigović,
 • "Uloga geometrije u početnoj nastavi matematike",Jelena Perović,
 • "Uloga i značaj didaktičkih igara u procesu usvajanja početnih geometrijskih pojmova", Jelena Šarović.

Takođe mu je 2014. povereno mentortvo i pri izradi doktorska disertacije na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru iz Metodike nastave matematike:"Efikasnost interaktivne nastave u Osnovnoj školi putem otkrivanja", Mr Nikolić Sanja .

 

 • Članstvo u uredničkim odborima (Editorial Board) časopisa

 

Član Scientific advisory board  ,,University journal of Information Technology and Economics“ ISSN 2335 –  0628, Publisher: International University of  Novi Pazar

Član je recenzentskog tima u naučnim časopisima: ,University journal of Information Technology and Economics“ ISSN 2335 –  0628, Publisher: International University of Novi Pazar,Univerzitetska misao – Časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru   ISSN: 1451 – 3870.

   Od 2004. godine stalni je član recenzentskog tima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, gdje je učestvovao u recenziranju udžbeničkih kompleta matematike za I, II, III i IV razred i odgovarajućih zbirki zadataka iz matematike za  I , II, III i IV razred gimnazije Crne Gore.

    Rješenjem direktora Zavoda za školstvo Crne Gore 2009. godine izabran je za ovlašćenog predstavnika komisije za polaganje stručnog ispita za profesore maematike

     U redovnom i dodatnom pedagoškom radu sa učenicima postizao je zapažene rezultate.  

     Na prvom državnom prvenstvu Crne Gore iz matematike za učenike srednjih škola i gimnazija, bio je mentor učenicima I razreda gimnazije koji su osvojili I i III nagradu 2007/2008.školske godine, nakon čega je prvak dobio i pohvalu na matematičkoj olimpijadi održanoj u glavnom gradu Španije.

      U vannastavnom radu, u dva navrata u trajanju od 36 časova, učestvovao je u radu seminara za profesore matematike u organizaciji Zavoda za školstvo Crne Gore.

    

     Kao slobodan umjetnik pored navedenih imao je više samostalnih i kolektivnih izložbi slika (Galerija hotela  „Onogošt“, Nikšić, Galerija „Forum“, Nikšić, Galerija „Most“, Podgorica, Galerija hotela „Grand“, Cetinje, Galerija hotela „Rivijera“, Petrovac, Galerija kafea „Art viva“, Nikšić,Amfiteatar Filozofskog fakulteta, Nikšić, Galerija „Đ.G.M.“, Nikšić). Zbirku pjesama „Sjenima prosočenih mučenika“objavio je 2001. god. u Nikšiću, gdje je u klubu knjige„Vladimir Mijušković“otvorio sopstvenu izložbu slika i održao pjesničko veče.          

     O njegovom angažovanju na polju književnosti i umjetnosti može se detaljnije vidjeti u monografiji   B. Kralj - N. Vukčević„Ko je Ko u kulturi Crne Gore“, Podgorica, 2004.

 

 

     N i k š i ć, 16.01. 2015. g.                                                          Prof. dr Đoko G. Marković

dr Đoko Marković