Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Dragan Lakićević

Dragan Lakićević  je rođen 1952, u Kruševcu, Srbija.

Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1979), magistrirao radom o Karlu Poperu na Odsjeku za savremenu filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1985).  Odbranio je doktorsku tezu: „Politička filozofija Fridriha fon Hajeka“ na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1991). U stalnom radnom odnosu je od 1982. godine. 1986. godine izabran je za asistenta na predmetu Savremena filozofija na Institutu za filozofiju i sociologiju  Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon odbrane doktorata izabran je u zvanje docenta na predmetu Filozofska antropologija. Od 1993. zaposlen je na Institutu za evropske studije u Beogradu. Ima zvanje naučnog savjetnika i redovnog profesora.

Aktivnim naučnim radom bavi se od kraja osnovnih studija. Osnovna područja naučnog rada su: istorija filozofsko-političkih ideja, metodologija nauka, ekonomsko- politički procesi u modernim društvima. Pored toga preveo je nekoliko stručnih knjiga sa engleskog i njemačkog. Od mladosti piše literarne eseje, prikaze i kritike; autor je dvije knjige priča i dva romana. U više navrata boravio je na stručnom usavršavanju u inostranstvu (Danska, Njemačka, Grčka, Velika Britanija). Član je međunarodnog udruženja ekonomista The Mont Pelerin Society (Vašington). Učesnik je  desetina međunarodnih konferencija u inostranstvu, na kojima je imao brojna izlaganja. Više od dvije decenije angažovan je u  brojnim međunarodnim i naučnim projekatima (CEU, HESP, Institute for Economic Affairs, itd). Rukovodio je Institutom za evropske studije u Beogradu od 2002 do 2015. Učesnik je desetine međunarodnih skupova i projekata. Živi i radi u Beogradu.                               

Knjige:

 1. Ogled o ustanovama slobode, Nolit & IES, Beograd, 1994. (Drugo, prošireno izdanje), Službeni glasnik, Beograd, 2010.
 2. Filozofski izvori političkog mesijanstva, Svetovi, Novi Sad, 1994.
 3. O haosu i bezumlju,  B92, Beograd, 1996.
 4. Arhipelag Balkan, IES&CFCP, Beograd, 2002.(Drugo izdanje
 5. Politika i metoda, IES&CLDS, Beograd, 2003, str. 257.
 6. Globalizam i terorizam, (u koautorstvu sa D. Nikolišem) IES, Beograd, 2007.  
 7. Teoretičari liberalizmahttps://www.knjizara.com/Teoreticari-liberalizma-Dragan-D-Lakicevic-117910, (u koautorstvu sa B. Stojanovićem i I. Vujačićem) Službeni glasnik, Beograd, 2007.
 8. Ideologija raspamećenog uma, Klio, Beograd, 2016.

Književnost:

 1. Gradovi i druge priče, Politika AD, beograd, 2007.
 2. Spidijeva filozofija, Paideja, Beograd, 2010. (Nemačko izdanje: “Speedys Philosophie, Golubooks, Karlsruhe, 2014)
 3. Adresar, Paideia, Beograd 2015.
 4. Portret političara u mladosti, Arhipelag, Beograd, 2018.

Prevodi:

 1. Karl Poper: Pretpostavke i pobijanja, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 2002.
 2. Karl Poper: objektivno saznanje, Paideja&CID, Beograd i Podgorica, 2002.
 3. Fridrih fon Hajek: Studije iz filozofije, ekonomije i politike, Paideia, Beograd, 2002.

Važniji članci:

 1. »Prosvetiteljstvo i racionalni socijalni poredak», Ideje, br. 3, 1986.
 2. »Fridrih fon Hajek o slobodi» ,  Theorija, br.1-2, 1987.
 3. »Problem utemeljenja i kritički racionalizam», Zbornik matice srpske za društvene nauke, br. 85, 1988.
 4. »Apstraktno društvo», Zbornik instituta za filozofiju i sociologiju, Novi Sad 1989.
 5. «Neke epistemološke pretpostavke u sporu liberalizma i socijalizma» Theorija, br. 1, 1992.
 6. »Ruso kao mislilac totalitarnog društva», Filozofske studije, br. 24, 1992.
 7. »Evolucionistička eoistemologija Fridriha fon Hajeka», Theorija, br. 26, 1993.
 8. «Odnos ideala slobodnog preduzetništva i socijalne pravde u učenju Fridriha fon Hajeka» Preduzetništvo i sociologija, Novi sad, 1993. str.66-76.
 9. « Težnja za jednim kao negativna utopija», Književne novine, br. 867-8, 1994.
 10. "The Praxis Group - between Philosophy and Politics”, The State of Balkan Philospohy Today, Athens, 1994.
 11. ” Rene Dekart i baron fon Minhauzen”, Theorija, br.  4, 1996.
 12. »Etika spasa i evropska civilizacija», Milanu Kovačeviću Ad Honores, FDS, Beograd, 1998, str. 57-77.
 13. “The Impact of   Russian Enlightement on  Serbian Culture”, The Idea of History in Russian Enlightement,  Institute for Humane  Studies, St. Petersburg,  1998.
 14. »Autoritarizam i njegovo nasleđe», Nova srpska politička misao, br. 1. 2001.
 15. “Technology of Political Power: Democracy under the Shedow of Personal Authority”, The Labirints of the Crisis, Institut du Federalisme Fribourg, Suisse, Halbing & Lichtenhahn, Bale, Geneve, Munich 2001. str. 185-207.
 16. “ Serbia: A New Begining Taking Shape”, Searching for Peace in Europe and  Euroasia, (Editor: Van Tongeren, Van de Veen, Vehoeven), Reiner Publisher, Boulder London, 2002. str. 322-340 (u koautorstvu sa  M.T. Mauro, Z. Lutovac, D. Pantić)     
 17.  «Filozofija kritičkog racionalizma Karla Popera», predgovor za knjigu Karl Poper, Pretpostavke i pobijanja,  2002,  str.5-19.
 18. «Ka objektivnom saznanju», pogovor za knjigu Karl Poper, Objektivno saznanje, Beograd-Podgorica, 2003, str. 337-345.
 19. »Traganje za principima slobode», predgovor za knjigu, Fridrih fon Hajek, Studije iz filozofije, ekonomije i politike,  Paideia, Beograd, 2003.
 20. »Globalno društveno okruženje kao osnova socijalnog dijaloga», Prema stabilnosti i prosperitetu, (objavnjeno dvojezično,” Global Social Enviroment as the Foundation of the social Dialogue”, Toward Stability and Prosperity ), Novi Sad 2003, str. 23-47.
 21. "Pravne i ekonomske pretpostavke rekonstrukcije građanskog društva»,  Tranzicija deceniju posle: pouke i perspektive, (tematski zbornik), IES, Beograd, 2004, str. 146-172.                                                                                                                    
 22. «Antropologija i politika», Balkan kao evropski region, (tematski zbornik) IES, Beograd, 2004, str. 23-43.
 23. «Značaj obrazovanja javnosti za demokrtsku i političku kulturu», Etika javne reči u medijima i politici, (tematski zbornik) CLDS, Beograd, 2004. str. 205-223.
 24. 24.«Sposobnost zakonodavnih tela za integracione procese», Institucionalni kapaciteti zakonodavnih tela u Srbiji i Crnoj Gori u procesu evropskih integracija, Beograd, 2004. (ISBN 86- 82391-12-0), str. 17-28.                         
 25. «Priključenje Evropskoj Uniji – izazov zakonodavnim institucijama», Evropa i zapadni Balkan nakon velikog priključenja, (tematski zbornik) IES, Beograd, 2005, str. 165-180.     
 26. «Civilno društvo»,Srbija 2000-2006: Država, društvo, privreda, (tematski zbornik) IES, Beograd, 2007. str. 81-97. (koautorstvo sa D. Pantićem)
 27. «Recepcija islamskog radikalizma», Nova srpska politička misao, Vol. XIV, no 1-2, 2007.
 28. „Kako suditi o delima političara“,Sociološki pregled br.4. 2008.
 29. „Povratak Srbije u Evropu“, Zbornik Srbija i Evropa, izd. IES, 2008.
 30. „Kič – umetnost (ili umešnost) koja degradira“, (koautor Milena Božović)  Zbornik , Tehnologija, kultura i razvoj, Beograd, 2008.
 31. «Razmišljanje o globalnom», Istorija 20 veka, XXV, 2007 br.1
 32. „Odbrna individualizma“, Sociološki pregled, Vol. XLIII/ br. 3, 200
 33. „Austrijska ekonomska škola“, Sociološki pregled, Vol. XLIII/2, 2009.
 34. „Pitanje Makijaveliju“, Filozofija i društvo, XXI, 1. 2010.
 35. „The Austrian School by Jesus Huarto de Soto“, Panoeconomicus, LVII, 1. 2010 (časopis na ISI listi)
 36. „Vraćanje državi blagostanja“, Srpska politička misao, 2010, ISSN 0354-5989
 37. “Da li je Poper istinski liberal?” Filozofski godišnjak, XXI, Beograd, 2010.
 38. ”Notizen aus Lisabon”,  Wort Mosaik, Heft 1, Nov. 2010.
 39. “Neželjeni aspekti globalnih reformi“, Kultura polisa, XII, br. 27, 2015.
 40. “Duh zakona i konstruktivizam”, Kultura polisa, XII, br. 28, 2015,  ISSN-4589
 1. »Prosvetiteljstvo i racionalni socijalni poredak», Ideje, br. 3, 1986.
 2. »Fridrih fon Hajek o slobodi» ,  Theorija, br.1-2, 1987.https://ies.rs/sr/ogled-o-ustanovama-slobode-politicka-filozofija-fridriha-fon-hajeka/
 3. »Problem utemeljenja i kritički racionalizam», Zbornik matice srpske za društvene nauke, br. 85, 1988. https://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/Zbornik-za-drustvene-nauke-1988-sveska85_0004.jpg
 4. »Apstraktno društvo», Zbornik instituta za filozofiju i sociologiju, Novi Sad 1989.
 5. «Neke epistemološke pretpostavke u sporu liberalizma i socijalizma» Theorija, br. 1, 1992.
 6. »Ruso kao mislilac totalitarnog društva», Filozofske studije, br. 24, 1992.
 7. »Evolucionistička eoistemologija Fridriha fon Hajeka», Theorija, br. 26, 1993.
 8. «Odnos ideala slobodnog preduzetništva i socijalne pravde u učenju Fridriha fon Hajeka» Preduzetništvo i sociologija, Novi sad, 1993. str.66-76.
 9. « Težnja za jednim kao negativna utopija», Književne novine, br. 867-8, 1994.
 10. "The Praxis Group - between Philosophy and Politics”, The State of Balkan Philospohy Today, Athens, 1994.
 11. ” Rene Dekart i baron fon Minhauzen”, Theorija, br.  4, 1996.
 12. »Etika spasa i evropska civilizacija», Milanu Kovačeviću Ad Honores, FDS, Beograd, 1998, str. 57-77.
 13. “The Impact of   Russian Enlightement on  Serbian Culture”, The Idea of History in Russian Enlightement,  Institute for Humane  Studies, St. Petersburg,  1998.
 14. »Autoritarizam i njegovo nasleđe», Nova srpska politička misao, br. 1. 2001. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/x-11220.pdf
 15. “Technology of Political Power: Democracy under the Shedow of Personal Authority”, The Labirints of the Crisis, Institut du Federalisme Fribourg, Suisse, Halbing & Lichtenhahn, Bale, Geneve, Munich 2001. str. 185-207.
 16. “ Serbia: A New Begining Taking Shape”, Searching for Peace in Europe and  Euroasia, (Editor: Van Tongeren, Van de Veen, Vehoeven), Reiner Publisher, Boulder London, 2002. str. 322-340 (u koautorstvu sa  M.T. Mauro, Z. Lutovac, D. Pantić)     
 17. «Filozofija kritičkog racionalizma Karla Popera», predgovor za knjigu Karl Poper, Pretpostavke i pobijanja,  2002,  str.5-19.
 18. «Ka objektivnom saznanju», pogovor za knjigu Karl Poper, Objektivno saznanje, Beograd-Podgorica, 2003, str. 337-345.
 19. »Traganje za principima slobode», predgovor za knjigu, Fridrih fon Hajek, Studije iz filozofije, ekonomije i politike,  Paideia, Beograd, 2003.
 20. »Globalno društveno okruženje kao osnova socijalnog dijaloga», Prema stabilnosti i prosperitetu, (objavnjeno dvojezično,” Global Social Enviroment as the Foundation of the Social Dialogue”, Toward Stability and Prosperity ), Novi Sad 2003, str. 23-47.
 21. "Pravne i ekonomske pretpostavke rekonstrukcije građanskog društva»,  Tranzicija deceniju posle: pouke i perspektive, (tematski zbornik), IES, Beograd, 2004, str. 146-172.                                                                                                               
 22. «Antropologija i politika», Balkan kao evropski region, (tematski zbornik) IES, Beograd, 2004, str. 23-43.
 23. «Značaj obrazovanja javnosti za demokrtsku i političku kulturu», Etika javne reči u medijima i politici, (tematski zbornik) CLDS, Beograd, 2004. str. 205-223.
 24. «Sposobnost zakonodavnih tela za integracione procese», Institucionalni kapaciteti zakonodavnih tela u Srbiji i Crnoj Gori u procesu evropskih integracija, Beograd, 2004. (ISBN 86- 82391-12-0), str. 17-28.                     
 25. «Priključenje Evropskoj Uniji – izazov zakonodavnim institucijama», Evropa i zapadni Balkan nakon velikog priključenja, (tematski zbornik) IES, Beograd, 2005, str. 165-180.     
 26. «Civilno društvo»,Srbija 2000-2006: Država, društvo, privreda, (tematski zbornik) IES, Beograd, 2007. str. 81-97. (koautorstvo sa D. Pantićem)
 27. «Recepcija islamskog radikalizma», Nova srpska politička misao, Vol. XIV, no 1-2, 2007. http://www.nspm.rs/redovni-brojevi/broj-1-2/2007-tema-terorizam.html
 28. „Kako suditi o delima političara“,Sociološki pregled br.4. 2008. https://drive.google.com/file/d/0B5PfUtWAVbsKSkxKOUdTaUFMM1k/view?resourcekey=0-EDs866Vk8iXsI565DWGeqQ i https://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-xlii-oktobar-decembar-2008-no-4/
 29. „Povratak Srbije u Evropu“, Zbornik Srbija i Evropa, izd. IES, 2008.
 30. „Kič – umetnost (ili umešnost) koja degradira“, (koautor Milena Božović)  Zbornik , Tehnologija, kultura i razvoj, Beograd, 2008.
 31. «Razmišljanje o globalnom», Istorija 20 veka, XXV, 2007 br.1; https://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/Istorija-20.-veka-2007-1.pdf
 32. „Odbrna individualizma“, Sociološki pregled, Vol. XLIII/ br. 3, 200; https://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-xliiii-2009-no-3/
 33. „Austrijska ekonomska škola“, Sociološki pregled, Vol. XLIII/2, 2009. https://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-xliiii-2009-no-2/
 34. „Pitanje Makijaveliju“, Filozofija i društvo, XXI, 1. 2010; https://www.scribd.com/doc/36083442/Dragan-Lakicevic-Pitanja-Makijaveliju# (na maternjem jeziku) i https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/106 (na engleskom jeziku)
 35. „The Austrian School by Jesus Huarto de Soto“, Panoeconomicus, LVII, 1. 2010 (časopis na ISI listi); https://panoeconomicus.org/index.php/jorunal/article/view/178/172
 36. „Vraćanje državi blagostanja“, Srpska politička misao, 2010, ISSN 0354-5989; https://ips.ac.rs/publications/vracanje-drzavi-blagostanja/
 37. “Da li je Poper istinski liberal?” Filozofski godišnjak, XXI, Beograd, 2010.
 38. ”Notizen aus Lisabon”,  Wort Mosaik, Heft 1, Nov. 2010.
 39. “Neželjeni aspekti globalnih reformi“, Kultura polisa, XII, br. 27, 2015 ; https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/1028 https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/960/911
 40. “Duh zakona i konstruktivizam”, Kultura polisa, XII, br. 28, 2015,  ISSN-4589; https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/1066/1016

 

dr Dragan Lakićević