Predavači

Saradnik iz prakse
mr Biljana Radulović

Biljana Radulović rođena je 21.08.1971. godine u Podgorici. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu u Podgorici, a postdiplomske magistarske studije završila na Ekonomskom fakultetu, takođe u Podgorici. Stečeno zvanje Ovlašćeni aktuar dobija završavajući postdiplomske studije Aktuarska matematika Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Program postdiplomskog studija Aktuarska matematika Sveučilišta u Zagrebu nastao je u saradnji s Hrvatskim aktuarskim društvom i u skladu je s aktuelnim programskim jezgrama usvojenim u IAA (International Actuarial Association) i Groupe Consultatif (des Associations d'Actuaries des Pays de Communautes Europennes).

Karijeru započinje kao profesorica matematike. 2008. godine počinje raditi u osiguranju prvenstveno na aktuarskim poslovima, ali i na poslovima razvoja proizvoda i preuzimanja rizika u osiguranje. Učestvovala je na brojnim seminarima i savjetovanjima iz područja aktuarstva i osiguranja.

Radi i kao sudski vještak aktuarske struke i predsjednik je Odbora sudskih vještaka za edukaciju, nauku, međunarodnu saradnju i informatičku djelatnost.

Područje interesa je upravljanje rizicima i aktuarstvo, a posebno aktuarstvo životnih osiguranja i IFRS 17 (Insurance contracts), kao i IAS 19 (Employee benefits).

mr Biljana Radulović
Kontakt podaci