Predmeti

FPNER3PRP
Paralelno programiranje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Upoznavanje sa osnovnim konceptima paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa arhitekturama multiprocesorskih sistema sa zajedničkom memorijom. Predmet treba da osposobi studenta da razumije i kreira odluke u oblasti paralelnih sistema, kao i da praktično primenjuje principe paralelnog programiranja korišćenjem različitih paralelnih programskih modela.

Angažovani predavači: