Predmeti

FPRNP3PUO
Psihologija u obrazovanju

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Ideja izučavanja predmeta zasniva se na sljedećem: nakon što student/kinja položi ispit iz ovog predmeta steći će uvid u oblasti koje čine psihologiju u obrazovanju; upoznaće se sa osnovnim saznanjima iz oblasti psihologije obrazovanja; biće u mogućnosti da razumije, objašnjava, djeluje i  predlaže promjene u obrazovno vaspitnim institucijama. Student/kinja će moći da podstiče razvojne promjene u realizaciji ljudskih potencijala u vaspitno obrazovnom kontekstu.

Angažovani predavači: