Predmeti

MAT_ALGE
Algebra

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

Po završetku kursa, student/kinja ima osnovna i naprednija znanja iz algebre i elementarne teorije brojeva. Upoznat/a je sa osnovnim teoremama iz algebre i glavnim algebarskim konstrukcijama. Razumije pojmove algebarska struktura, grupa, prsten i polje; kroz različite teme u algebri izučava i utvrđuje tehnike matematičkih dokaza; razumije fundamentalne pojmove iz teorije prstena, teorije polja i teorije brojeva. Osposobljen/a je da rješava zadatke iz pomenutih oblasti i osposobljen/a je da koristi programski softver SageMath.

Angažovani predavači: