Predmeti

FPRN3_UMJG
Umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Geodezija - Geodezija

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će poznavati osnovne karakteristike dominantnih umjetničkih pravaca kroz istoriju, biće osposobljeni da identifikuju i tumače uticaj istorijskih okolnosti na rađanje umjetničkih ideja, biće u mogućnosti da interpretiraju vezu i značaj umjetnosti i drugih oblasti života u određenim fazama razvoja civilizacije, biće u mogućnosti da identifikuju i interpretiraju u pisanoj i usmenoj komunikaciju vezu između pojedinih dominantnih pravaca u istorijskom i umjetničkom razvoju i pravaca razvoja naučne discipline kojom će se baviti u budućnosti, biće

Angažovani predavači: