Predmeti

FPRN2GPI
Geodetski premjer I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+3
Modul: Geodezija - Geodezija

Upоznavanjе studеnta sa оsnоvnim principima prеmjеra, kaоncеpta оrganizaciје i rеalizaciје u skladu sa zahtеvima državе i drugih rеlеvеntnih instituciјa.

Angažovani predavači: