Predmeti

FPRN1PP
Praktična psihofilozofija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Primijenjena psihologija

.

Angažovani predavači: