Predmeti

FPRN3_OMUG
Osnove menadžmenta u geodeziji

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Modul: Geodezija

Upоznavanjе studеnata sa tеоriјskim оsnоvama mеnadžmеnta i primеna mеnadžmеnta na pоlju gеоdеtskе dJеlatnоsti (јavnоm  i privatnоm sеktоru).

Angažovani predavači: