Predavači

Saradnik
mr Ana Maksimović

Ana Maksimović, psihološkinja, rođena je 12.05.1993. godine u Irkutsku, Ruska Federacija.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici sa odličnim uspjehom. 2017. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za psihologiju odbranivši diplomski rad pod nazivom: ,,Stavovi nastavnika prema inkluziji djece sa posebnim potrebama."

2020. godine završila je magistarske studije "Preduzetnička ekonomija", smjer: Poslovna psihologija i menadžment na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica uspješno odbranivši rad pod nazivom: ,,Vrijednosni sistem kao determinanta profesionalnog izbora studenata Univerziteta Donja Gorica."                                                                                                                                           

Od 2018. godine radi na Fakultetu primijenjene nauke, studijski program: Primijenjena psihologija kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima. Angažovana je i na Humanističkim studijama UDG.                       

Njene oblasti interesovanja su: ekonomska psihologija, socijalna psihologija i psihologija komunikacije.

Pored univerzitetskog angažovanja, posebno se izdavaja njeno volontersko iskustvo, rad sa marginalizovanim grupama i edukacije (u sklopu Pedagoškog centra) od kojih se izdvajaju:

- Volontiranje u područnom odjeljenju OŠ.,, Božidar Vuković Podgoričanin” u Podgorici i OŠ.,,Mileva Lajović Lalatović“ u Nikšiću, odnosno četvorogodišnje volontiranje i učestvovanje u projektu ,,Od desegregacije do kvalitetne integracije romskih učenika’’  i posjedovanje sertifikata o učestvovanju u studentskim- volonterskim aktivnostima u projektu: Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik- II faza.

- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Human library- Ljudska biblioteka“ publikovan u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika

- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Kooperativno učenje“

- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Persona Doll- Persona lutka“

- Savladan program stručnog usavršavanja  ,,Obrazovanje za društvenu pravdu- protiv predrasuda i stereotipa“ i učestvovanje u projektu ,,REYN- To sam ja“ Pedagoškog centra Crne Gore

- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Zajednica učenja” od strane Pedagoškog centra

- Učestvovanje u radionicama organizovanih od strane neformalne grupe studenata i Fonda za aktivno građanstvo pod nazivom ,,Učestvuj i ti”

- Učestvovanje u kampanji ,,Svi u vrtić“ pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Ministarstva prosvete Crne Gore koja ima za cilj podizanje stope upisa u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore

 Od skorijih angažovanja izdvaja se učešće u sljedećim projektima:

- Erasmus + projekat: Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana (e-VIVA) 

- ,,Ulaganje uz rani razvoj” u saradnji sa UDG, ISSP i UNICEF-om

- “Preschool for Roma and Egyptian Children: Awareness Raising of Roma and Egyptian Parents on Early Childhood Education” - koji promoviše važnost predškolskog obrazovanja za pripadnike RAE populacije

- Okrugli sto na temu: ,,Djeca iz ranjivih i diskriminisanih grupa u pravosudnom sistemu CG”

Edukacije:

- Introduction to Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (2022)

- EU TACSO 3 Regional Training on Storytelling and Efficient Communication (2021)

- Trening psihološke prve pomoći po Johns Hopkins RAPID modelu (2021)

- Trening za nastavnike srednjih škola u Crnoj Gori - Koncept učeničke kompanije (2021)

- EU TACSO 3 trening - CSO’s Response to Complex Humanitarian Crisis for civil society organisations in the Western Balkans and Turkey (2020)

Zajedno sa saradnicima matičnog fakulteta na kom radi dobitnica je prve nagrade povodom Dana istraživanja u organizaciji UDG-a, MONSTAT-a i DAMAR-a na temu: ,,Satelitski podaci noćnog osvjetljenja kao mjera ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori po opštinama.”

Članica je Udruženja psihologa Crne Gore od osnivanja 2016.godine.

 

Objavljeni radovi: 

Đukanović, B., Kržalić, D., & Maksimović, A. (2023). Strukturalne karakteristike adolescentne krize u Srbiji i Crnoj Gori. U zborniku Pravo na zdravlje i obrazovanje - univerzalna ljudska prava (str. 179-185). Banja Luka: Centar modernih znanja, url: https://www.researchgate.net/publication/372952878_STRUKTURALNE_KARAKTERISTIKE_ADOLESCENTNE_KRIZE_U_SRBIJI_I_CRNOJ_GORI

Grgurović, N., Radulović, S., Petrušić, I., & Maksimović, A. (2023). Impact of Psychosocial Adaptability To Success of Business from Home. IPSI Bgd Transactions on Advanced Research, Vol. 19, No. 1 (pp.56-63), url: http://tar.ipsitransactions.org/

Maksimović, A., & Resulbegoviq, H. (2022). Student readiness for entrepreneurship: Case study of the University of Donja Gorica. Entrepreneurial Economy, Vol. XIX (pp.85-111), url: https://www.researchgate.net/publication/363852250_STUDENT_READYNESS_FOR_ENTREPRENEURSHIP_CASE_STUDY_OF_THE_UNIVERSITY_OF_DONJA_GORICA

Đukanović, B., Petrušić, I., Bandalović, G., Maksimović, A., & Banović, S. (2022). Internet Sex Addiction in Serbia and Montenegro. IPSI Bgd Transactions on Internet Research, Vol. 18, No. 2 (pp.52-63), url: http://tir.ipsitransactions.org/

Đukanović, B., Radović-Marković, M., Macanović, N., & Maksimović, A. (2022). Economic and Social Advantages and Limitations of Working from Home in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and North Macedonia. IPSI Bgd Transactions on Internet Research, Vol. 18, No. 2 (pp.6-17), url: http://tir.ipsitransactions.org/

Đukanović, B., Knežević-Tasić, J., & Maksimović, A. (2021). Porodični faktori rizika za zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i bihevioralne zavisnosti. U zborniku Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 217-225). Banja Luka: Centar modernih znanja, url: https://www.researchgate.net/publication/354689638_PORODICNI_FAKTORI_RIZIKA_ZA_ZAVISNOSTI_OD_PSIHOAKTIVNIH_SUPSTANCI_I_BIHEVIORALNE_ZAVISNOSTI

Maksimović, A. (2018). Psihologija preduzetnika. U Preduzetništvo VS. Rentijerstvo (str.303-310). Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, url: https://www.researchgate.net/publication/340594578_Psihologija_preduzetnika

 

mr Ana Maksimović