Predmeti

FPRNP3STKG
Stres, trauma, kriza, gubitak

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja ovog predmeta je izučavanje faktora i uzroka koji izazivaju ili pojačavaju intezitet ispoljavanja stresa ili krize pojedinca, porodice ili zajednice, pronalaženje mehanizama koji pospješuju prevazilaženje stresa i krize, kao i razmatranje odgovarajućih intervencija u ovoj oblasti.

Nakon uspješno završenog ispita, student/kinja će posjedovati znanja i vještine da pruži psihološku prvu pomoć nakon kriznog događaja, da primjeni specifične postupke u okviru kriznih intervencija i da kreira psihosocijalni program kao odgovor na traumu.

Angažovani predavači: