Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Mirko Blagojević

Mirko Blagojević, doktor socioloških nauka, rođen je 1962. godine u Požarevcu.

Završio je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i 2003. na istom fakultetu doktorirao na temi iz oblasti sociologije religije. Radio je od 1990. do 1998. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Od 1999. do 2003. godine bio je profesor sociologije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Požarevcu a od 2003. do 2014. godine radio je kao naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U ciklusu projekata od 2011. godine bio je rukovodilac projekta osnovnih istraživanja Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom: „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“ koji se sprovodi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Od 2018. godine rukovodilac je projekta pomenutog minstarstva u Institutu društvenih nauka u Beogradu pod nazivom: “Društvene transforamcije u procesu evropskih integracija – multidisciplinarni pristup”.

U više navrata je bio rukovodilac projekata iz oblasti religiologije koje je finasirala Konrad Adenauer Fondacija iz Beograda. Od 2009. do 2013. godine bio je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Crna Gora). Više puta je u poslednjih nekoliko godina studentima i profesorima Lomonosov univerziteta na tamošnjem Sociološkom fakultetu držao seminare posvećene empirijskom i teorijskom istraživanju pravoslavlja u Srbiji i Rusiji. Takođe je predavanja iz oblasti sociologije religije po pozivu držao i studentima Belgorodskog državno-nacionalnog univerziteta u ruskom gradu Belgorodu. Od 2014. godine predaje na Univerzitetu u Beogradu na master programu pod nazivom Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama predmet “Procesi (de)sekularizacije i osnove sociološkog pristupa religiji”.  Bio je osnivač i rukovodilac Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Foruma za religijska pitanja Instituta društvenih nauka iz Beograda. Bio je predsjednik ili zamjenik predsjednika Programskih odbora međunarodnih naučnih konferencija kao i organizator jednog broja pomenutih konferencija.

Pored blizu 100 objavljenih radova u naučnim časopisima objavio je i tri knjige: Približavanje pravoslavlju (1995), Religija i crkva u transformacijama društva (2003) i Vitalnost religije u (de)sekularizaovanom društvu (2015). 

 

dr Mirko Blagojević
Predmeti
Kontakt podaci