Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mirko Blagojević

Mirko Blagojević, doktor socioloških nauka, rođen je 1962. godine u Požarevcu.

Završio je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i 2003. na istom fakultetu doktorirao na temi iz oblasti sociologije religije. Radio je od 1990. do 1998. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Od 1999. do 2003. godine bio je profesor sociologije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Požarevcu a od 2003. do 2014. godine radio je kao naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U ciklusu projekata od 2011. godine bio je rukovodilac projekta osnovnih istraživanja Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom: „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“ koji se sprovodi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Od 2018. godine rukovodilac je projekta pomenutog minstarstva u Institutu društvenih nauka u Beogradu pod nazivom: “Društvene transforamcije u procesu evropskih integracija – multidisciplinarni pristup”.

U više navrata je bio rukovodilac projekata iz oblasti religiologije koje je finasirala Konrad Adenauer Fondacija iz Beograda. Od 2009. do 2013. godine bio je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Crna Gora). Više puta je u poslednjih nekoliko godina studentima i profesorima Lomonosov univerziteta na tamošnjem Sociološkom fakultetu držao seminare posvećene empirijskom i teorijskom istraživanju pravoslavlja u Srbiji i Rusiji. Takođe je predavanja iz oblasti sociologije religije po pozivu držao i studentima Belgorodskog državno-nacionalnog univerziteta u ruskom gradu Belgorodu. Od 2014. godine predaje na Univerzitetu u Beogradu na master programu pod nazivom Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama predmet “Procesi (de)sekularizacije i osnove sociološkog pristupa religiji”.  Bio je osnivač i rukovodilac Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Foruma za religijska pitanja Instituta društvenih nauka iz Beograda. Bio je predsjednik ili zamjenik predsjednika Programskih odbora međunarodnih naučnih konferencija kao i organizator jednog broja pomenutih konferencija.

Pored blizu 100 objavljenih radova u naučnim časopisima objavio je i tri knjige: Približavanje pravoslavlju (1995), Religija i crkva u transformacijama društva (2003) i Vitalnost religije u (de)sekularizaovanom društvu (2015). 

 

Odabrani naučni radovi:

Blagojevic, Mirko; Jovanovic, Ajzenhamer, Natasa. (2021). „Religiosity in Serbia and Other Religiously Homogeneous European Societies: A Comparative Perspective“, Sociologija,  63(2), 314-335. UDK 316.644:2(497.11+4) ; 316.74:271/279(497.11+4), DOI: https://doi.org/10.2298/SOC2102314B.http://www.sociologija.org/admin/published/2021_63/2/722.pdf

Цацановска, Ружица и Благоевич, Мирко (2021) «Трансформация ценностей в современном мире», Научный результат. Социология и управление (7) 3. Стр. 4-8. DOI:10.18413/2408-9338-2021-7-3-0-1., ISSN 2408-9338, http://rrsociology.ru/journal/annotation/2535/

Bakrač, Vladimir and Blagojević, Mirko (2020) "Religious Changes in Montenegro: From the Socialist Atheization to Post-Socialist Revitalization," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 7 , Article 3. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/3

Blagojevic, M. and Bakrac, V. (2020). “Dynamics of people's attachment to the (orthodox) religion and the church in Serbia”, Research Result. Sociology and management, 6 (3), 77-90, DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-5, УДК 172.173.271.http://rrsociology.ru/media/sociology/2020/3/77-90.pdf

Lebedev, S., Blagojević, M., & Pokaninova, E. (2020). „Vrednosno-refleksivni pristup pokazateljima pravoslavne religioznosti stanovništva“. Stanovnistvo58(1), 47-61. Institut društvenih nauka, Beograd. DOI: https://doi.org/10.2298/STNV200322002L

Благоевич Мирко.; Матич Златко (2017) „Религиозне перемени: православны катихизис в школном системе Ресепублики Сербии (2001 – 2017)“,  Сетевой научный журнал Научный резултат, Серия Социология и управление, Toм 3., Выпуск № 4 (14), ISSN 2408-9338, УДК 316.74, DOI: 10.18413/2408-9338-2017-3-4-3-12, str. 3-12., http://rrsociology.ru/journal/issue/4-14-2017/

Радулович Лидия, Благоевич Мирко (2016) „Народная религиозность и православие в современой Сербии“, Сетевой научный журнал Научный резултат, Серия Социология и управление, Выпуск № 2 (8), DOI: 10.18413/2408-9338-2016-2-2-3-14. http://research-result.ru/journal/sociology/article/668/

Благоевич Мирко (2015) „Десекуляризованное общество как показатель витальности религии“,  Сетевой научный журнал Научный резултат,Т1., № 4(6), Серия Социология и управление, ISSN 2408-9338, C. 3-8. (УДК 316.4; 316.7); (DOI: 10.18413/2408-9338-2015-1-4-3-7), http://rr.bsu.edu.ru/images/issue6/soc_upr/soc1.pdf

Бакрач, Владимир; Благоевич Мирко (2014) „Конвенциональная религиозность молодежи Черногории», Социологические исследования, РАН, Москва, № 12., с. 104-110. http://www.isras.ru/socis_2014_12.html

Lidija Radulović; Mirko Blagojević (2013) „Tradicionalna verska kultura, narodno i oficijelno pravoslavlje“, Kultura, br. 141., str. 23-36.  doi:10.5937/kultura1341023R

Благоевич М. (2012) «Статистика религиознисти граждан Сербии», IV Всероссийский социологичекский конгресс «Социология в системе научного управления обществом», Российская академия наук и другие, Москва, ISBN 978-5-89697-210-5. http://all-russia-sc.ru/scienceprog/section/

Благоевич Мирко (2012) «Десекуляризация сербского общества», Теория и практика общественного развития, № 4, УДК 323/327. http://teoria-practica.ru/-4-2012/sociology/blagojevic.pdf; шифр Информрегистра 0421200093\0292.

Blagojević, Mirko (2012) «Religioznost građana Srbije u evropskom kontekstu», saopštenje na međunarodnoj konferenciji «Savremena religioznost u evropskom i nacionalnom kontekstu» u organizaciji Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, 21. septembar 2012. godine.  http://instifdt.bg.ac.rs/cres/savremena%20religioznost.html

БЛАГОЕВИЧ М. (2011) «Возрождение православия в Сербии: действительность или миф?» Социологические исследования, № 10., РАН, Москва, с. 81-88. http://www.isras.ru/socis_2011_10.html

dr Mirko Blagojević
Kontakt podaci