Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Borislav Đukanović

Borislav Đukanović je rođen 1947. godine na Cetinju, Crna Gora.

Gimnaziju je završio u Beogradu. Školske 1965/66. upisao se na Filozofski Fakultet (Katedra za sociologiju) na kome je diplomirao školske 1969/70. godine sa srednjom ocjenom 8,3. Na osnovu 65 objavljenih (i neobjavljenih) radova iz oblasti socijalne patologije (članci, osvrti, prikazi), Nastavno-naučno vijeće Filozofskog Fakulteta u Zagrebu odobrilo mu je 1975. godine da bez posebnog ispita pristupi izradi doktorske disertacije «Alkoholizam i porodica». Uspješno je odbranio disertaciju 15. februara 1978. godine., a mentor disertacije bio je prof. dr Rudi Supek. Posle regulacije vojne obaveze 1973. stupio je u stalni radni odnos u Institutu za alkoholizam i narkomaniju u Beogradu u kome je neprekidno radio do 1996. godine. U tom periodu bio je nosilac (ili jedan od nosilaca) 40 manjih i većih naučno-istraživačkih projekata iz oblasti bolesti zavisnosti.

Od 1984. do 1990. godine obavljao je funkciju Načelnika Odeljenja za prevenciju, vaspitno-obrazovni rad i izdavačku djelatnost. Za to vrijeme izradio je više programa, namijenjenih različitim kategorijama stanovništva pod rizikom za razvoj bolesti zavisnosti. Od 1990. godine radio je u Naučno-istraživačkom odjeljenju Instituta u zvanju višeg naučnog saradnika, a od 1993. do 1996. godine u zvanju naučnog savjetnika. Od 1988. godine do 1996. bio je glavni i odgovorni urednik jugoslovenskog časopisa «Alkoholizam» i urednik stručnog časopisa «Bilten klubova lečenih alkoholičara Srbije» od 1986. do 1996. godine. Školske 1983/84. godine izabran je u zvanje docenta za predmete društveno-političke teorije i sociologije politike na Filozofskom Fakultetu u Prištini. Ova dva predmeta predavao je do kraja školske 1986/87. godine, kada je 1987. preuzeo šestosemestralni kurs opšte sociologije i predavao ovaj predmet do 1992. godine. Od školske 1983/84. bio je izabran u zvanje docenta za predmet Sociologija religije na Filozofskom fakultetu u Nišu, a kasnije u zvanje vanrednog profesora za predmet Socijalna patologija. Na ovom Fakultetu radio je do 1991. godine. Od 1992/93. godine, u zvanju vanrednog profesora predavao je Socijalnu patologiju na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a od 1996. u zvanju redovnog profesora. Od 1996. na ovom Fakultetu predaje i predmet Sociologija porodice. Od 2001. do 2005. predavao je studentima geografije na Filozofskom fakultetu Opštu sociologiju u dvosemestralnom trajanju. Penzionisan je 2014. godine.

Od 1971. do danas objavio je 170 naučnih i stručnih radova i 21 naučnu monografiju.

Publikovane monografije:

 1. Đukanović, B.: Alkoholizam i porodica. «Privredna štampa», Beograd, 1978., str. 256.
 2. Đukanović, B.: «Naučna knjiga», Beograd, 1988., str. 135.
 3. Živković, M., Đukanović, B., Radovanović, M. (autori i priređivači): Savremeni socijalni problemi jugoslovenskog društva. «Sloboda», Beograd, 1985., str. 416.
 4. Jakovljević, V. : Prilozi za socijalnu patologiju. Priredili: Đukanović, B., Živković, M, Predgovor: Đukanović,B. «Soboda», Beograd, 1985.,str. 262.
 5. Vuletić, Z., Đukanović, B.: Deca alkoholičara.»Dečje novine», Gornji Milanovac, 1988., str. 337.
 6. Popović, M. Opalić, P, Kuzmanović, B., Đukanović, B.,Marković, M.,: Mi i oni drugačiji. Istraživanje stavova prema duševnim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima. «Institut za sociološka istraživanja, Filosofskog falkulteta», Beograd, 1986., str. 178.
 7. Milosavčević, V., Đukanović, B.:Obavezno lečenje zavisnika. «Zavod za bolesti zavisnosti», Beograd, 1986., str. 88.
 8. Savić, D.: Bolesti zavisnosti. Priređivač i saradnik: Đukanović,B. «Organizacija Crvenog krsta», Novi Sad, 1991., str. 281.
 9. Petrović,Z.: Alkoholizam i narkomanije.Problemi i tretman. Priređivač i predgovor: Đukanović, B., «Unireks», Podgorica i «Svetigora», Cetinje, 2006., str. 287.
 10. Đukanović, B., Bešić, M.: Unakrsna perspektiva.Prilog metodologiji društvenih nauka. «Turistička štampa», Beograd, 1994., str. 104.
 11. Đukanović, B., Bešić, M.: Svjetovi vrijednosti.Preobražaj društvene svijesti u Crnoj Gori. «CID» i «SoCen», Podgorica, 2000., str. 336.
 12. Bešić, M.,Đukanović, B.: Bogovi i ljudi.Religioznost u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2000., str. 232.
 13. Đukanović, B., Kuzmanović, B., Lazić, M., Bešić, M.: Nacija i država. Istraživanje nacionalne svijesti i stanovišta o državi u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2001., str. 366.
 14. Đukanović, B., Božović, R, Bešić, M.: Svijet sporta. Istraživanje sporta u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2001., str. 183.
 15. Đukanović, B., Bukelić, J.,Dimitrijević, I.,Stojović, Z., Knežević-Tasić, J., Bešić, M.: Iluzija stvarnosti.Alkohol i droge. «CID» i «SoCen», Podgorica, 2001. str. 525.
 16. Fajgejl, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B.: Priručnik za socijalna istraživanja. «CID» i «SoCen» , Podgorica, 2004., str. 508.
 17. Kovačević, M., Đukanović, B.: Ličnost narkomana. «Velarta», Beograd, 2009., str. 157.
 18. Filipović, S., Đukanović, B.: Grupni socijalni rad. «Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića», Sremski Karlovci – Novi Sad, 2010. str. 576.
 19. Đukanović, B., Filipović, S.: U dvosmjernom ogledalu. Istraživanje stavova prema devijantnim pojavama u Crnoj Gori, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2013., str. 435.
 20. Đukanović, B., Knežević-Tasić, J.: Bihevioralne zavisnosti u Crnoj Gori i Srbiji, 2016., str. 443.
 21. Grupa autora: Sociološki presjek crnogorskog društva, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2018., str. 760.

 Pored navedenih monografija vrjednim se smatraju i dva trogodišnja longitudinarna naučna istraživanja:

 1. Rodni odnosi u Crnoj Gori (Rukovodilac: Elizabet Rog iz Centra za studije roda u Oslu)
 2. Stavovi prema socijalnoj stratifikaciji u Crnoj Gori (Rukovodilac: prof. dr Albert Simkus, Univerzitet u Tromsu)

 Rezimei ovih istraživanja saopšteni su na naučnim kongresima u Norveškoj i Crnoj Gori.

 

Odabrani radovi:

Radovic-Markovic, M., & Djukanovic, B. (2022). Macroeconomics of Western Balkans in the Context of the Global Work and Business Environment, IAP - Information Age Publishing, Inc., Charlotte, USA

Đukanović, B., & Kržalić, D. (2022). THE IMPACT OF ADOLESCENT RESILIENCE ON MOBILE PHONE ADDICTION IN MONTENEGRO AND SERBIAJournal of Entrepreneurship and Business Resilience5(2), 77–85.

Djukanović , B., Krivokapić , N., Banović, S., & Čustović , E. (2022). THE IMPACT OF PANDEMIA COVID-19 ON THE RESILIENCE OF INDIVIDUALS AND SOCIETY: SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTSJournal of Entrepreneurship and Business Resilience5(1), 13–24.

Đukanović, B., Petrušić, I., Bandalović, G., Maksimović, A., & Banović, S. (2022). Internet Sex Addiction in Serbia and Montenegro. IPSI Bgd Transactions on Internet Research, Vol. 18, No. 2 (pp.52-63), url: http://tir.ipsitransactions.org/

Đukanović, B., Radović-Marković, M., Macanović, N., & Maksimović, A. (2022). Economic and Social Advantages and Limitations of Working from Home in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and North Macedonia. IPSI Bgd Transactions on Internet Research, Vol. 18, No. 2 (pp.6-17), url: http://tir.ipsitransactions.org/

Đukanović, B., Knežević-Tasić, J., & Maksimović, A. (2021). Porodični faktori rizika za zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i bihevioralne zavisnosti. U zborniku Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 217-225). Banja Luka: Centar modernih znanja, url:https://www.researchgate.net/publication/354689638_PORODICNI_FAKTORI_RIZIKA_ZA_ZAVISNOSTI_OD_PSIHOAKTIVNIH_SUPSTANCI_I_BIHEVIORALNE_ZAVISNOSTI

Radovic-Markovic, M., Radulovic, D., Djukanovic, B., & Kyaruzi, I. (2021). Flexibility and adaptation: the new post-Covid era,Silver and Smith Publishers, Birmingham, United Kingdom. ISBN 978-1-80068-337-2. http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1663

Vučeković, M., Radović-Marković, M., Djukanovic, B., Duković, S., & Dragojević, A. (2021). Gender Aspects of Working from Home in SerbiaJournal of Women's Entrepreneurship and Education, 1-2, 18-36.

Djukanovic, B. (2018). Everyday Life and Lifestyles of Social Classes in Montenegro. Comparative Southeast European Studies, 66(2), 182-202. 

Tasić, J. K., Valkanou, M. K., Đukanović, B., Banković, D., & Janjić, V. (2017). Relapse Risk Factors in Heroin Addicts Treated with Naltrexone and Naltrexone-Behavioural Psychotherapy. International Journal of Mental Health and Addiction16(2), 351–365. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9782-7

Knežević-Tasić J., Karleuša-Valkanou, M., Đukanović, B., Banković, D., Janjić, V. (2017). Novel approach to predicting the likelihood of sustained abstinence in heroin addicts treated with naltrexone and naltrexone- behavioural therapy. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, 19(4), 5-15.

Đukanović, B., Kuzmanović, B., Lazić, M. i Bešić, M. (2001). Nacija i država: istraživanje nacionalne svijesti i stanovišta o državi u Crnoj Gori. Psihologija, 3-4, 383-386.

dr Borislav Đukanović