Predavači

Vanredni profesor
dr Mirko Borisov

Rođen je u Surdulici, 06.04.1959.godine. Posle završetka osnovne škole, kao nosilac Vukove diplome, upisuje se u Vojnu gimnaziju, a zatim u Vojnu akademiju - geodetski smer, u Beogradu, koju je završio 1982. godine, kao jedan od najboljih studenata.

Nastavlja studije geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i kao prvi kandidat u generaciji, odbranio je magistarski rad pod naslovom "Opšta geografska karta SR Jugoslavije razmera 1:1000 000". Ovaj rad ima poseban značaj jer predstavlja Prvu digitalnu geografsku kartu koja je urađena (u Jugoslaviji). Takođe, doktorsku disertaciju odbranio je 2004. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za ovaj rad dobija nagradu i plaketu Društva za informatiku Srbije. Disertacija se nalazi na više univerziteta u regionu i koristi se kao literatura na doktorskim i master studijama.

Pored univerzitetskog obrazovanja, imao je specijalističko usavršavanje i studijske boravke u Velikoj Britaniji 2002. godine (York St John - College of the University of Leeds) i u Belgiji 2007. godine (ESRI - BELUX, GIS).

U nastavnom i pedagoškom radu na visokoškolskim ustanovama je angažovan od 1997. godine, kada je izabran u zvanje asistenta, a kasnije i docenta za geodetsko inženjerstvo. Držao je nastavu na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu, Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici i Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Objavio je više od 130 naučno-stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Član je uređivačkih odbora i redakcija u više međunarodnih i domaćih časopisa. Takođe, bio je recenzent na više od 30 naučno-stručnih radova i bibliografskih publikacija. Objavio je udžbenike iz Teorijske geodezije i Kartografije, monografiju pod naslovom "Razvoj GIS" i koautor je nacionalne monografije pod naslovom "Geodetska delatnost u Srbiji 1837.-2012".

Od 2006. do 2011. godine bio je director Vojnogeografskog instituta, a 2015. godine obavljao je i dužnost pomoćnika generalnog directora Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu. Od 2011. godine, angažovan je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu aktivno, gde je biran u zvanje docenta, a 2016. u nastavničko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast - geoinformatika.

 

ISTAKNUTI   RADOVI   (Van. prof. dr Mirko Borisov, dipl.inž.geod.)

 

 

Objavljene  MONOGRAFIJE i KNJIGE:

 

 1. BORISOV Mirko: Razvoj GIS, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006.

 

 1. BORISOV Mirko, Argakijev Stojan: poglavlje “Kartografija“ u monografiji “Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012”, Republički Geodetski Zavod, Beograd, 2012.

 

 1. BORISOV Mirko, PETROVIĆ Vladimir: Kartografija, Knjiga, Markos, Banja Luka, 2013.

 

 1. BORISOV Mirko: Teorijska geodezija, Knjiga, Markos, Banja Luka, 2013.

 

 

M (13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja:

 

 1. BORISOV Mirko, MIJIĆ Nikolina, ILIĆ Zoran, PETROVIĆ Vladimir. (2018): Analysis and Visualisation of the 3D Model - Case Study Municipality of Aleksandrovac (Serbia), The International Symposium on Civil Engineering - ISCE 2018, Advanced Technologies, Systems and Applications III, Vol.2, Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, pp.80-92, ISSN 2367-3389, ISBN 978-3-030-02577-9, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02577-9.

 

 1. BORISOV Mirko, MIJIĆ Nikolina, BUGARIN Tanja, PETROVIĆ Vladimir, SABO Filip. (2019): The Concept and Application of the 3D Model Based on the Satellite Images, Proceedings of the International Symposium on Innovative and Interdisciplinary Applications of Advanced Technologies (IAT 2019), Advanced Technologies, Systems, and Applications IV, Vol.83, Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, pp. 290-304, ISBN 978-3-030-24986-1; doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-24986-1_23

 

 

M (23) Radovi u međunarodnom časopisu sa SCI liste:

 

 1. BORISOV (2010): Problems of the Scale and Building of Topographical Data Infrastructure, Review scientific article, Geodetski list, br.2, Zagreb, Croatia, pp.109-116, ISSN 0016-710X, UDC:528.93:528.915:528.425.4:004.6.

 

 1. GOVEDARICA Miro, BORISOV Mirko. (2011): The analysis of data quality on topographic maps, Original scientific article, Geodetski vestnik, No. 55/4, Ljubljana, Slovenia, pp.713-725, ISSN 0351-0271, UDC: 528.93/.94.

 

 1. BORISOV Mirko, TRIFKOVIĆ Milan, NESTOROVIĆ Žarko, MARINKOVIĆ Goran, PEJIČIĆ Goran. (2012): Creating the digital key of topographic-cartographic symbols in ArcGIS and Web map server environments, Original scientific article, TTEM, Vol.7, No.4, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp.1575-1579, ISSN 1840-1503.

 

 1. BRZAKOVIĆ Tomislav, BORISOV Mirko, BRZAKOVIĆ Miodrag. (2013): The application of technical analysis indicators for the purpose of investment strategy optimization in emerging market, Original scientific article, TTEM, Vol.8, No.4, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp.1629-1637, ISSN 1840-1503.

 

 1. BORISOV Mirko, PETROVIĆ Vladimir, VULIĆ Milivoj. (2015): Optimal map conic projection- a case study for the geographic territory of Serbia, Original scientific paper, Tehnički Vjesnik/ Technical Gazette, Vol.22, No.2, Osijek, Croatia, pp.391-399, ISSN 1330-3651, DOI: 10.17559/TV-20140707123107.

 

 1. JOVANOVIĆ Dušan, GOVEDARICA Miro, SABO Filip, BORISOV Mirko, VRTUNSKI Milan, ALARGIĆ Ivan. (2016): Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Professional paper, Open Geosciences, Vol. 8, Issue 1, Warsaw, Poland, pp.747-759, ISSN (on line) 2391-5447, https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070

 

 1. BORISOV Mirko, PAL Andrej, VRTUNSKI Milan, JOVANOVIĆ Dušan, PETROVIĆ Vladimir, VULIĆ Milivoj. (2019): Preliminary analysis of quality of contour lines using smoothing algorithms, Original scientific paper, Tehnički Vjesnik/ Technical Gazette, 26, No. 5, Osijek, Croatia, pp.1305-1313, ISSN 1330-3651, DOI: https://doi.org/10.17559/TV-20180827150721

 

 

M (24) Radovi u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom:

 

 1. PETROVIĆ Vladimir, ZLATANOVIĆ Dragan, BORISOV Mirko, DJURDJEVAC - IGNJATOVIĆ Lidija. (2016): Concepts of 3D Terrain Modeling and Geomorphometric Analysis in Mining, Professional paper, Mining and Metallurgy Engineering, No.3, Bor, Serbia, pp.1-12, ISSN 2334-8836, UDK:[622:681.33(045)=111] https://doi:10.5937/mmeb1603001P

 

 1. PETROVIĆ Vladimir, BORISOV Mirko, ZLATANOVIĆ Dragan, DJURDJEVAC IGNJATOVIĆ Lidija. (2017): Vertical accuracy of data on the topographics maps and their application in the mining, Professional paper, Mining and Metallurgy Engineering, No.3-4, Bor, Serbia, pp.39-50, ISSN 2334-8836, UDK: [528.4:681.325(045)=111], doi:10.5937/mmeb1704039P

 

 1. ORIHAN Maja, BORISOV Mirko, MARINKOVIĆ Goran, PETROVIĆ Vladimir. (2019): The Influence of ocean tides to determine the Earth's orientation parameters, Review paper, Arhiv za tehničke nauke - Archives for Technical Sciences, 11, No. 21 (1), Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, pp.43-53, ISSN 1840-4855, UDK: 521.93:620.9, DOI:10.7251/afts.2019.1121.043O.

 

 

RADOVI na Međunarodnim konferencijama i kongresima:

 

 1. BORISOV Mirko, SEKULOVIĆ Dragoljub, TATOMIROVIĆ Slaviša, BANKOVIĆ Radoje. (2006): The development and perspectives of GIS at the scale of 1:300 000, Review article, INTERGEO EAST - Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Belgrade, Serbia.

 

 1. BORISOV Mirko, ŠIKORA Ivan, TATOMIROVIĆ Slaviša. (2008): Topographic map at the scale 1:250 000 - The first map in army of Serbia produced according to NATO standards, Review article, Second International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, pp.229-236.

 

 1. BORISOV Mirko, ILIĆ Aleksandar, TATOMIROVIĆ Slaviša. (2009): The national cartographic project in Serbia, Review article, ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, Austria, pp.327-333.

 

 1. BAKRAČ Saša, BORISOV Mirko, MILANOVIĆ Miško, STAMENKOVIĆ Nikola. (2010): Korišćenje karata i drugih geotopografskih materijala za geoekološke potrebe, Pregledni rad, Zbornik radova, Međunarodni simpozijum “GEOEKOLOGIJA - XXI vek, Teorijski i aplikativni zadaci“, Žabljak - Nikšić, Crna Gora, str.481-489.

 

 1. BORISOV Mirko. (2013): Cartography and Land Management, Modern Geodesy and Land Management: University of Appl. Science TFH Georg Agricola (TFH) Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia.

 

 1. BORISOV Mirko, NIKOLIĆ Gojko, PETROVIĆ Vladimir, DJUROVIĆ Radovan, SUŠIĆ Zoran. (2014): Primena GIS u sistemu praćenja životne sredine, Pregledni rad, Zbornik radova GNP2014, Peti internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo- nauka i praksa“ - GNP 2014, Žabljak, Crna Gora, str.1937-1945, ISBN 978-86-82707-23-3.

 

 1. IMAMOVIĆ Edis, BORISOV Mirko, TRIFKOVIĆ Milan, ČELIKOVIĆ Ruža. (2015): An analysis of zone subsidence of terrain in the inner city area of the Tuzla in terms of construction development, Original scientific paper, 15. International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – SGEM, Albena, Bulgaria, pp.51-63, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2015B22.

 

 1. BORISOV Mirko, GOVEDARICA Miro, ORIHAN Maja. (2015): Rotacija Zemlje i određivanje parametara Zemljine orijentacije, Pregledni rad, Geodetski glasnik, br.46, Vol.49, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp.75-90, ISSN 1512-6102, UDC:528.2.

 

 1. KANOSTREVAC Dimitrije, BORISOV Mirko, BUGARINOVIĆ Željko, RISTIĆ Aleksandar, RADULOVIĆ Aleksandra. (2019): Data quality comparative analysis of photogrammetric and Lidar DEM, Article, International scientific journal Micro Macro and Mezzo Geo Information, No.12, Skopje, North Macedonia, pp.17-34, ISSN 1857-9000, e-ISSN 1857-9019, UDC: 528.7:528.8.044.6(497.11), DOI: 10.13140/RG.2.2.32542.54083.
dr Mirko Borisov