Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mirko Borisov

Posle završetka osnovne škole, kao nosilac Vukove diplome, upisuje se u Vojnu gimnaziju, a zatim u Vojnu akademiju - geodetski smer, u Beogradu, koju je završio 1982. godine, kao jedan od najboljih studenata. Nastavlja studije geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i kao prvi kandidat u generaciji, odbranio je magistarski rad pod naslovom "Opšta geografska karta SR Jugoslavije razmera 1:1000 000". Ovaj rad ima poseban značaj jer predstavlja Prvu digitalnu geografsku kartu koja je urađena (u Jugoslaviji). Takođe, doktorsku disertaciju odbranio je 2004. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za ovaj rad dobija nagradu i plaketu Društva za informatiku Srbije. Disertacija se nalazi na više univerziteta u regionu i koristi se kao literatura na doktorskim i master studijama.

Pored univerzitetskog obrazovanja, imao je specijalističko usavršavanje i studijske boravke u Velikoj Britaniji 2002. godine (York St John - College of the University of Leeds) i u Belgiji 2007. godine (ESRI - BELUX, GIS).

U nastavnom i pedagoškom radu na visokoškolskim ustanovama je angažovan od 1997. godine, kada je izabran u zvanje asistenta, a kasnije i docenta za geodetsko inženjerstvo. Držao je nastavu na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu, Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, Fakultetu primijenjene nauke UDG i Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Objavio je više od 140 naučno-stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Član je uređivačkih odbora i redakcija u više međunarodnih i domaćih časopisa. Takođe, bio je recenzent na više od 40 naučno-stručnih radova i bibliografskih publikacija. Objavio je udžbenike iz Teorijske geodezije i Kartografije, monografiju pod naslovom "Razvoj GIS" i koautor je nacionalne monografije pod naslovom "Geodetska delatnost u Srbiji 1837.-2012".

Od 2006. do 2011. godine bio je director Vojnogeografskog instituta, a 2015. godine obavljao je i dužnost pomoćnika generalnog directora Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu. Od 2011. godine, angažovan je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu aktivno, gde je biran u zvanje docenta, 2016. u vanrednog profesora i 2021. u redovnog profesora za užu naučnu oblast - geoinformatika

Objavljene  MONOGRAFIJE i KNJIGE:

 

 1. BORISOV Mirko: Razvoj GIS, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006.

 

 1. BORISOV Mirko, Argakijev Stojan: poglavlje “Kartografija“ u monografiji “Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012”, Republički Geodetski Zavod, Beograd, 2012.

 

 1. BORISOV Mirko, PETROVIĆ Vladimir: Kartografija, Knjiga, Markos, Banja Luka, 2013.

 

 1. BORISOV Mirko: Teorijska geodezija, Knjiga, Markos, Banja Luka, 2013.
dr Mirko Borisov
Objavljeni radovi
 • Analysis and Visualisation of the 3D Model - Case Study Municipality of Aleksandrovac (Serbia)
 • Časopis | The International Symposium on Civil Engineering - ISCE 2018, Advanced Technologies, Systems and Applications III, Vol.2
 • Izdavač | Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland
 • Država izdavača | Švajcarska
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-3-030-02577-9
 • Ključne riječi | 3D model, visualisation
 • Link | https://doi.org/10.1007/978-3-030-02577-9