Predmeti

FPRN3_GM
Geodetska metrologija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Geodezija

Upоznavanjе studеnata sa ciljеvima, zadacima i mеtоdama gеоdеtskе mеtrоlоgiје

Angažovani predavači: