Predavači

Saradnik
mr Milica Nikolić

Milica Nikolić rođena je 10. juna 1983. godine u Baru, osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nikšiću, a 2007. godine, diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, 2017. godine, na smjeru Istorija kulture i istorijska antropologija. 

Autorka je više naučnih i stručnih radova, objavljivanih u domaćim i međunarodnim publikacijama, zbornicima i časopisima iz oblasti humanističkih nauka. Učestvuje na konferencijama u Crnoj Gori i inostranstvu, prepoznata je ekspertkinja u oblasti nasljeđa na regionalnom nivou, a njenu istraživačku pažnju zaokupljaju teme iz oblasti identiteta, odnosa pojedinca i zajednice, interpretacije nasljeđa, ženske istorije generalno, sa posebnim osvrtom na nasljeđe NOB-a. Posebnu pažnju posvećuje feminističkoj teoriji i praksi, kao i temama poput socijalne kohezije, inerkulturalnosti, te ljudskim pravima. Aktivno učestvuje u programima koji su usmjereni na postizanje rodne ravnopravnosti, kao i svima aktivnostima koje se odnose na ljudska prava i jačanje građanskog društva.

Predložena je za članicu Odbora za etnologiju CANU (u proceduri).

 

Objavljeni tekstovi:

  • Urednica (stručni pregled) crnogorskog izdanja publikacije Savjeta Evrope „Baština i više od toga“, Ministarstvo kulture Republike Slovenije, 2010
  • Članak “Nematerijalno nasljeđe kao snažan oslonac kulturne identifikacije” u Crnogorske studije kulture i identiteta, Fakultet dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore, 2016
  • Članak “Osvrt na knjigu Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića u Lingua Montenegrina Br.19, 2017, Fakultet za crnogorski jezik i književnost
  • Članak “Časopis Naša žena i konstrukcija ženskog identiteta u socijalizmu“ u publikaciji „Šta je nama AFŽ?“ nastale povodom izložbe “Drugarice – ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953”, 2017
  • Članak o Crnoj Gori i nematerijalnoj baštini u publikaciji „Living Heritage“ objavljenoj u izdanju Regionalnog centra za očuvanje nematerijalne kulturne baštine u Jugoistočne Evrope, Sofija, 2018
  • Članak “Multikulturalizam – najapstraktniji politički pojam ili zdrava platforma društva“ u “Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse“, Konrad Adenauer Stiftung, 2019
  • Članak “(ne)Vidljivo žensko nasljeđe Narodno-oslobodilačke borbe” u “Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore: Nove mape, rodne perspektive”, NVO NOVA Centar za feminističku kulturu, 2020.
mr Milica Nikolić
Predmeti
Kontakt podaci