Predmeti

FPRN_ANTROP
Antropologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Geodezija

Cilj predmeta je da uvodeći studenta u osnovna područja istraživanja, pojmova i teorijskih, analitičkih i interpretativnih pristupa unutar antropologije, odnosno kroz uvid studenta u razvoj, osnove i okvire discipline podstakne kritičko promišljanje o postojećim istraživanjima društva i kulture kao i vlastitih konvencionalnih razumijevanja svijeta. 

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti/kinja će posjedovati osnovna znanja u oblasti antropoloških teorija, koncepata i paradigmi koje se primjenjuju u proučavanju društva i kulture i razumjeti i biti u mogućnosti da analizira i interpretira interakcijske procese koji su doveli do formiranja civilizacija i da primjeni stečena teorijska znanja u interpretaciji društvenih fenomena sa kojima se suočava u svom životu i da ih izražava u usmenoj i pisanoj komunikaciji.

Angažovani predavači: