Predmeti

FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Cilj i svrha predmeta jeste upoznavanje studenata sa osnovnim tokovima razvoja filozofskog interesa za porijeklo, prirodu i strukturu naučnog znanja, od antičke do savremene filozofije i nauke. Taj se interes odnosi kako na istorijska, ontološka, logička i epistemološka razmatranja, tako i na etička razmatranja rasta naučnog znanja.

Nakon uspješno završenog predmeta student/kinja bi pored ostalog trebalo da nauči: da li se strogo može razlikovati nauka od pseudonauke i drugih nenaučnih oblasti (astrologija, religija, teologija itd.); da razumije istoričnost nauke i rasta naučnog znanja; šta je naučno objašnjenje i šta znači objasniti neku naučnu pojavu ili poces; šta su uzrok i zakon u prirodi i društvu; metodološki status hipoteza i logičku strukturu naučnih teorija; mogućnost redukcije jednih nauka na druge (npr. hemije na fiziku) ili pak svođenja jednih teorija na druge; da razumije moralnu stranu naučnog istraživanja, kao i primjene naučnog znanja.

Angažovani predavači: