Predmeti

FPRNP1KV
Komunikacione vještine

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Ovaj predmet pruža studentima pregled teorija interpersonalne komunikacije, komunikacijski proces, ciljeve, vrste i načela komunikacije. Takođe, uvodi studenta u problematiku verbalne i neverbalne komunikacije i stavlja akcenat na značaj i važnost komunikacije u svim društvenim odnosima.

Nakon uspješno položenog ispita, student/kinja će usvojiti temeljne teorijske osnove komunikacijskog procesa, razviti sposobnosti i kompetencije za uspješnu komunikaciju u interpersonalnim odnosima, kao i da identifikuje prepreke u komunikaciji.

Angažovani predavači: