Predavači

Saradnik
Sara Borančić

Sara Borančić rođena je 7. septembra 2000. godine u Bijelom Polju.

Osnovnu i srednju školu je završila u Baru sa odličnim uspjehom. Nakon ovoga 2019. godine upisuje osnovne studije na Fakultetu primijienjenih nauka, studijski program Psihologija na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomirala je u septembru 2022. godine sa prosječnom ocjenom 9.69 i odbranila diplomski rad pod nazivom: „Stavovi učenika/ca i roditelja/staratelja povodom uvođenja predmeta "Seksualno i reproduktivno zdravlje" u sistem formalnog obrazovanja“ uz mentorstvo profesorice Nile Kapor-Stanulović.

Sara Borančić je odmah nakon završetka osnovnih studija, studijske godine 2022/2023 godine školovanje nastavila na Renesansnim postdiplomskim studijama na smjeru Psihologija.

Sara Borančić od 2024. godine radi na Fakultetu primijenjene nauke, na studijskom programu Primijenjena psihologija kao saradnica u nastavi na administrativnim poslovima.

Program stručnog osposobljavanja obavila je u kompaniji Neregelia u sektoru ljudskih resursa gdje je dominantno radila na selekciji i regrutaciji te sprovela preko četiri stotine intervjua, upoznala se sa brojnim aktivnostima i praksama HR-a na nivou regionalne Nelt grupe.

Tokom 2022. godine Sara Borančić je bila dio ekspertskog tima za mentalno zdravlje na projektu Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana koji je sprovodio Regionalni savjet za saradnju (RCC). 

Sara je tokom srednje škole i fakulteta stekla brojna iskustva u neformalnom obrazovanju i volonterskom radu. Tokom fakulteta se više bavila omladinskom politikom u Crnoj Gori i jedna je od autorki publikacije „Mapiranje ključnih problema u raspodjeli mjesta u studentskim domovima, studentskih kredita i stipendija najboljim studentima“ koji je objavio SOCEN.

Dobitnica je opštinske stipendije grada Bara.

Oblasti interesovanja: mentalno zdravlje, seksualno i reproduktivno zdravlje, roditeljstvo, psihoanaliza, astrologija, psihoterapija, filozofija, ples

Image not available