Predmeti

MAT_ANALIZA3
Analiza 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

Student/kinja se upoznaje sa teorijom strukture prostora 𝑅n, kao i analizom realnih funkcija više promjenljivih. Student/kinja se upoznaje sa sledećim pojmovima: osnovnim svojstvima
realnih funkcija više promjenljivih, graničnim vrijednostima, neprekidnosti i diferencijabilnosti funkcija, da zna da ispita uslovne i lokalne ekstreme funkcija više promjenljvih, da izračuna višestruke integrale, kao i da riješi probleme površine i zapremine tijela. Student/kinja usvaja osnovne teoreme, njihove dokaze, kao i odgovarajuće tehnike dokazivanja teorema. Takođe, student/kinja shvata kako da na adekvatan način teoreme da primjeni. Tokom ovog predmeta, student uči da piše projektne zadatke u okruženju Latex.

Angažovani predavači: