Predmeti

FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1+1
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Cilj predmeta je osposobiti studenta za samostalan rad u laboratoriji, tj. za mjerenje napona, struje, snage, otpornosti, intuktivnosti, frekvencije, itd. Student će biti u stanju da procijeni mjernu nesigurnost određenog postupka, kao i da samostalno izabere mjerni metod koji odgovara problemu. Takođe, biće u stanju da neelektrične veličine mjeri korišćenjem metoda za mjerenje električnih veličina.

Angažovani predavači: