Predmeti

FPNER4SI
Softversko inženjerstvo

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Upoznavanje studenata sa procesom razvoja softvera uz osposobljavanje za projektovanje i izradu korišćenje softverskih rješenja i sistema. Upoznavanje sa modernim alatima za projektovanje i implementaciju softvera i alatima za kolaboraciju na softverskim projektima. Studenti će se upoznati sa UML (Unified Modeling Language), praktičnom primjenom grafičkih, tekstualnih, tabelarnih i matematičkih modela koji se koriste u analizi i projektovanju softverskih rješenja. Studenti će izučavati tehnike analize i specifikacije zahtjeva, upotrebu slučajeva korišćenja, izbor tehnologije i specifikaciju arhitekture softverskih rješenja. Izučavaće projektovanje korisničkog interfejsa i realizaciju softverskih klasa primjenom objekto orijentisanog projektovanja. Konačno izučavaće procese testiranja i validacije, instalacije i puštanja u rad.

Angažovani predavači: