Predmeti

FPNER2OOP
Objektno-orijentisano programiranje

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Predmet za cilj ima da studenta upozna sa osnovnim principima objekto-orjentisanog programiranja kroz konkretni programski jezik. Razumiijevanje teorijsko uvedeniih koncepata studenti provjeravaju kroz zadatke kako na računskim, tako i na laboratorijskim vježbama. Projektni zadaci koncipirani su na taj način da student kroz izradu istih, na praktičan način prođe kroz sve faze razvoja softvera. Polovina časova je posvećena praktičnom radu sa studentima koji se realizuje kroz konkretno rješavanje projektnog zadatka tokom cijelog semestra.

Angažovani predavači: