Predmeti

FPRN_TEHN
Tehnologija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

Cilj predmeta je da student shvati problematiku odnosa, interakcije i međuuticaja tehnologije i društva uopšte, a time i naučne discipline koja je predmet njegovog studijskog interesa.

Nakon uspješno savladanog predmeta student/kinja će se upoznati i biti u mogućnosti da interpretira odnose tehnologije i društveni procesa, njihove interakcije i međusobno oblikovanje; poznavaće i moći da interpretira osnovne teorijske pristupe i najznačajnije empirijske analize u oblasti odnosa tehnologija - društvo. Osim toga, student/kinja će se upoznati i biti osposobljen/a da prezentira i u usmenoj i pisanoj komunikaciji interpretira bazične odrednice modernih naučnih i tehnoloških politika u svijetu i kod nas, poznavaće problematiku i instrumente socijalne kontrole tehnologije, socijalne procjene i evaluacije tehnologije.

Angažovani predavači: