Predmeti

FPRNP2MVM
Multivarijantne metode

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+3
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja proučavanja predmeta je analiza problema koji se pojavljuju u primjeni metoda za multivarijantnu analizu podataka međuzavisnosti između skupova varijabli.

Fokus predmeta je posjedovanje znanja i vještina da samostalno barataju i primjenjuju pojedine metode za multivarijantnu analizu podataka.

Angažovani predavači: