Predmeti

FPRNP3ŠSP
Škole i sistemi u psihologiji

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je predstaviti studentima pregled istorijskog razvoja psihologije kao nauke i upoznati ih sa hronološkim razvojem najvažnijih teorija i metoda, kao i glavnim idejama koje su doprinjele razvoju psihologije kao naučne discipline.

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti/kinje će posjedovati znanja koja im omogućavaju da prate hronološki razvoj ideja u psihologiji i biti upoznati sa najvažnijim karakteristikama nastanka i razvoja psiholoških sistema (strukturalizam, funkcionalizam, psihoanaliza,...).

 

Angažovani predavači: