Predmeti

FPRNP3PR
Psihologija rizika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je približiti studentima teoriju rizika, kao i to kako se donose odluke u uslovima neizvjesnosti. Predmet se bavi deskriptivnim i normativnim pristupima riziku, a teorija racionalnog donošenja odluka predstavljena je kroz anomalije racionalnosti na individualnom nivou i u kontekstu efikasnosti tržišta.

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti/kinje će posjedovati znanja i vještine koje će im omogućiti da kreiraju investicione strategije, kao i da koriste nalaze kognitivne psihologije ponašanja u cilju efikasnog donošenja odluka u različitim oblastima.

Angažovani predavači: