Predmeti

FPRNP3PTL
Psihopatologija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna namjena predmeta je uvid u kliničke implikacije kao i ovladavanje terminologijom koja uključuje opis i usvajanje različitih psihičkih poremećaja.

Angažovani predavači: