Predmeti

FPRNP2PIM
Psihologija i menadžment

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja je upoznati studente sa osnovnim zadacima i pojmovima psihologije menadžmenta. Fokus predmeta je na proučavanju ljudskog potencijala u oblasti poslovanja.

Nakon uspješno položenog ispita studenti posjeduju znanja i vještine da promatraju i analiziraju ponašanja individue u radnom kontekstu, kao i uticaj koji ljudski kapital ima na motivaciju, produktivnost, stavove i ukupnu efikasnost organizacija. 

Angažovani predavači: