Predmeti

FPRNP1UG
Geometrijski koncepti u psihologiji

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Primijenjena psihologija

Ideja predmeta se ogleda u shvatanju značaja vizualizacije u analizi i interpretaciji rezultata istraživanja u svim oblastima.

Nakon uspješno položenog predmeta student/kinja stiče znanja o analitičkoj geometriji ravni i prostora, trigonometriji (ugao, sinus, kosinus) i stereometriji (geometrijska tijela- lopta, valjak, prizma, piramida). Student/kinja je osposobljen/a da primjenjuje teorijske principe za rješavanje konkretnih životnih problema i da analizira i interpretira podatke u istraživanjima.

Angažovani predavači: