Predmeti

FPRNP1LR
Ljudski razvoj i obrazovanje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Primijenjena psihologija

Ljudski razvoj je višestruk i krucijalan za čovjeka i njegovo vrhunsko mjesto među živim bićima u prirodi. Razumjevajući napredak i transformaciju čovjeka od biološke jedinke sa urođenim potencijalima, do psiho-socio-kulturalnog bića, saznajemo u potpunosti prirodu čovjeka. Ta nam znanja daju razumjevanja za probleme kod ljudi koji imaju prepreke na tim putevima razvoja.
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu znanja o kognitivnom, moralnom i afektivnom razvoju, kao i kako proces obrazovanja može da bude podsticajan za savladavanje prepreka i ostvarenje punih potencijala pojedinaca.

Angažovani predavači: