Predavači

Saradnik
mr Nena Radojičić

Nena Radojičić rođena je 5. marta 1989. u Nikšiću.

Osnovnu školu je završila u Nikšiću, a srednju medicinsku u Podgorici. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2007. godine upisala je studije Psihologije. 2009. godine seli se u Oslo, Norveška, gdje provodi sledećih četiri godine. Po povratku u Nikšić, 2015. godine završava Osnovne studije Psihologije. 2016. godine završava Specijalističke studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, smjer Poslovna psihologija i menadžment (Univerzitet Donja Gorica). Magistrirala je na istom fakultetu 2017.godine, sa prosječnom ocjenom 9.50. Magistarski rad na temu ”Emocije i raspoloženje u poslovnom kontekstu” je ocijenjen ocjenom 10.

Dvije godine po završetku Osnovnih studija provodi radeći u Opštoj bolnici u Nikšiću, na odjeljenju Psihijatrije. 2017. godine započinje radni angažman na Univerzitetu Donja Gorica na Fakultetu primijenjene nauke, smjer Primijenjena psihologija.

 

Edukacije:

Edukacija iz sistemske porodične terapije, Asocijacija sistemskih terapeuta, Beograd, Srbija 

Obuka profesionalaca za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima (Beograd, 2017.)                        

Napredni trening za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite (Beograd, 2017.)    

Naučni radovi:

Dijagnostički i etiološki aspekti zavisnosti od seksa, sa osvrtom na epidemiološku sliku u Srbiji i Crnoj Gori – koautor, XXXI Simpozijum bolesti zavisnosti sa međunarodnim učešćem i XXXV Skupština zajednice klubova liječenih alkoholičara Srbije, Šabac, oktobar 2017.

Klaster za predikciju zavisnosti – koautor, IV kongres psihijatara Bosne i Hercegovine i III Simpozijum o bolestima zavisnosti Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, septembar 2017.

mr Nena Radojičić