Predmeti

FPRNP3PP
Psihologija potrošača

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je predstaviti studentima teorije koje promatraju karakteristike i prirodu potrošača. Takođe, ovaj predmet ima zadatak da studentima približi osnovne pojmove vezane za ponašanje potrošača, kao i dinamike odnosa u potrošačkom kontekstu.

Nakon uspješno položenog ispita, studenti/kinje će posjedovati znanja i vještine da definišu ponašanje potrošača kroz prizmu nauke, da promatraju uticaj koji potrošači imaju na inovacije, kao i da analiziraju percepcije i motivacije potrošačkog društva.

Angažovani predavači: