Predmeti

FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+4
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

Ideja izučavanja predmeta je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/kinja će moći da prepoznaje i primjenjuje principe ekonomskog načina razmišljanja; analizira izvore ekonomskog progresa; prepoznaje preduzetništvo kao sopstvenu individualnu sposobnost da svoje ideje pretvori u akcije; da shvati značaj kreativnosti, inovacija i spremnosti da se preuzme rizik za sopstveni uspjeh i bude podstaknut da uvažava ovo u sopstvenom ponašanju i životu. Nastava na predmetu doprinosi i utiče na lični razvoj studenta (izgradnju samopouzdanja, motivaciju, jačanje preduzetničkog načina razmišljanja, jačanje želje za postignućem i inspiraciju za akciju); poslovni razvoj (osnove tehničke i finansijske pismenosti kako bi student bio u mogućnosti da razmišlja o samozaposlenju); razvoj preduzetničkih vještina (networking, kreativno rješavanje problema, traženje prilika, prezentacione vještine, liderske sposobnosti, saradnja sa okruženjem, poznavanje lokalnih kulturnih normi i njihov uticaj na preduzetnički poduhvat, izrada biznis plana i sl).Izučavanje predmeta doprinosi porastu individualne vrijednosti studenata na tržištu znanja. 

Angažovani predavači: