Predmeti

FPRNP2PB
Psihobiologija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je izučavanje funkcija i struktura centralnog i perifernog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja bioloških procesa.

Nakon uspješno završenog ispita student/kinja će moći da prepozna teorije koje se bave biološkim zakonima duševnog života i da posjeduje osnovna znanja o fiziologiji centralnog i perifernog nervnog sistema i da integriše znanje sa ostalim oblastima izučavanja u psihologiji.

Angažovani predavači: