Predmeti

FPRNP3OZP
Organizaciono ponašanje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Primijenjena psihologija

Ideja predmeta je da predstavi studentima osnovna teorijska i praktična znanja i vještine iz oblasti organizacionog ponašanja što podrazumijeva proučavanje dinamika individualnog ponašanja ljudi u organizaciji, njihovih međusobnih odnosa i relacija.

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti/kinje će posjedovati i razumjeti značaj ljudskog faktora u organizacijama, kao i znanja o različitim modelima organizacionog ponašanja kao što su osnovni mehanizmi motivacije, formiranje i vođenje grupa i timova, razvoj liderskih potencijala, prevazilaženje različitih tipova konflikata i upravljanje stresom.

Angažovani predavači: