Predmeti

FPRNP3PE
Pedagogija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

Cilj ovog predmeta je da studenti steknu uvid u naučni sistem pedagogije, da razumiju osnovne pedagoške pojmove, prirodu vaspitnog procesa i funkcionisanje vaspitno-obrazovnog sistema, kao i da se upoznaju sa novim saznanjima u oblasti pedagoških proučavanja vaspitne prakse.

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti/kinje će moći da razviju uvažavanje dječijih potreba, da naprave uvid u sopstvene vaspitne stavove i da ih preispitaju na osnovu stečenih znanja i da se podstaknu na samostalno proučavanje relevantne pedagoške literature i empirijsko istraživanje vaspitnih problema.

Angažovani predavači: