Predmeti

FPNER1PS
Psihologija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Glavna ideja predmeta je sticanje osnovne psihološke pismenosti kao i sticanje bazičnih znanja o psihologiji kao o naučnoj disciplini. Takođe, značaj izučavanja predmeta sastoji se i u ovladavanju psihološkog pojmovnog aparata koji će predstavljati temelj za učenje i savladavanje ostalih predmeta.

Nakon uspješno položenog predmeta student/kinja je upoznat/a sa istorijom razvoja psihologije kao naučne discipline; posjeduje znanja i vještine koja se tiču povezivanja i odnosa psihologije sa drugim naučnim disciplinama. Student/kinja takođe posjeduje znanja o osnovnim psihološkim školama i pravcima; socijalnim osnovama psihičkog života; biološkim osnovama psihičkog života. Fokus predmeta je usmjeren na savladavanje osnovnih pojmova u oblasti psihičkih procesa i sposobnosti: opažanje, pažnja, učenje (klasično uslovljavanje, učenje po modelu, itd.), pamćenje, zaboravljanje, mišljenje, inteligencija, emocije i motivacija.

Angažovani predavači: