Predmeti

FPRNP3PT
Principi testiranja

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+3
Modul: Primijenjena psihologija

Glavna ideja izučavanja predmeta je upoznavanje studenata sa principima i tehnikama testiranja u psihologiji, kao i osnovnim pristupima mjerenju psiholoških procesa i osobina. Fokus predmeta usmjeren je na sticanje znanja o načinima ustanovljavanja metrijskih karakteristika testova, kao i principima klasifikacije različitih testova, načinima njihove primjene u cilju identifikacije, selekcije i klasifikacije.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/kinja će posjedovati znanja i vještine u oblasti psihološkog testiranja i obrade različitih testova.

Angažovani predavači: