Predmeti

FPRNP2PL
Psihologija ličnosti

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Primijenjena psihologija

Cilj ovog predmeta je razumijevanje predmeta, metoda i osnovnih pojmova psihologije ličnosti, upoznavanje studenata sa najvažnijim problemima i teorijama, kao i sa mogućnostima njihove primjene u praksi. Studenti će biti upoznati i sa različitim pristupima ličnosti i ovladaće psihološkim tehnikama istraživanja, dijagnostifikovanja i opisivanja ličnosti. 

Studenti će naučiti da sa razumijevanjem čitaju, kritički analiziraju i procjenjuju teorije, istraživanja i saznanja iz psihologije ličnosti i da ova saznanja i praktične vještine adekvatno i stvaralački primjenjuju u istraživanjima.

Angažovani predavači: