Predmeti

FPRNP1URP
Uvod u razvojnu psihologiju

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim korpusom razvoja čovjeka, osnovnim teorijama razvoja, predmetom i pojmovnim aparatom razvojne psihologije, kao i upoznavanje sa metodama i tehnikama istraživanja razvoja, činiocima razvoja, osnovnim obilježjima kognitivnog, socijalnog i moralnog razoja i razvojnim zadacima razdoblja cijelog životnog ciklusa čovjeka.

Nakon uspješno položenog ispita, student/kinja je upoznat/a sa teorijama u razvojnoj psihologiji, vještinama i sposobnostima diskutovanja i kritičkog razmatranja osnovnih razvojnih pristupa i modela, kao i osnovnim karakteristikama svih aspekata razvoja.

Angažovani predavači: